Szósty Zdalny Wykład Geomorfologiczny

Szanowni Państwo,
Szanowni Członkowie SGP,

zapraszamy na kolejny, ostatni w tym semestrze, zdalny wykład geomorfologiczny pt. „Geomorfologia stosowana w dobie paleolitu”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Maria Łanczont z UMCS w Lublinie. Wykład odbędzie się w dniu 15 czerwca (środa), o godz. 17.00.

Prof. dr hab. Maria Łanczont jest geologiem czwartorzędu i geomorfologiem. Całe życie naukowe związana z UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Jej praca badawcza dotyczy zagadnień peryglacjalnych, w tym zwłaszcza problematyki lessów Polski SE i Ukrainy. Zajmuje się też zagadnieniami rekonstrukcji warunków bytowania ludności paleolitycznej w zależności od zmian warunków przyrodniczych na podstawie interdyscyplinarnych badań lessowych stanowisk otwartych prowadzonych wspólnie z badaczami z Polski i Ukrainy (Lwów, Kijów). Znaczna część prac została wykonana w ramach projektów badawczych; od 1998 roku brała udział w realizacji 20 grantów badawczych jako kierownik (12) lub wykonawca (8). Tę współpracę dokumentują nie tylko wspólne publikacje, lecz także organizowane przez prof. Łanczont lub przy jej udziale systematycznie, co 2 lata, seminaria terenowe nt. korelacji stratygraficznej lessów i osadów lodowcowych oraz problemów glacjału i peryglacjału Polski i Ukrainy (łącznie 16). Jest członkiem-założycielem i członkiem honorowym SGP. Należy do PTG (posiada Złotą Odznakę) i LTN. Ostatnio została członkinią AcademiaNet, prestiżowego portalu dla kobiet odnoszących wybitne sukcesy w nauce, a prowadzonego przez Swiss National Science Foundation.

Streszczenie wykładu:
Tematem wykładu będzie przedstawienie preferencji osadnictwa paleolitycznego w najstarszym okresie rozwoju społeczności zbieracko-łowieckich na terenach lessowych północnego przedpola Karpat,  czyli strefy perykarpackich obniżeń typu kotlin i wysoczyzn podgórskich, po pas wyżyn metakarpackich (głównie w obszarze Wyżyny Podolskiej). Omówione zostaną metody badań najczęściej wykorzystywane w badaniach paleogeograficznych lessów, które są istotne dla uzyskania obrazu przestrzennych i czasowych zmian środowiska przyrodniczego wymienionego obszaru w skali czasowej środkowego i późnego plejstocenu. W prezentacji będą przedstawione wybrane elementy przyrodniczej sytuacji życiowo-bytowej człowieka paleolitu wraz z analizą prawdopodobnych sposobów penetracji łowieckiej różnych ekosystemów i lokalnych uwarunkowań usytuowania otwartych obozowisk.

Link do wykładu na platformie MS Teams

Link można przekazać osobom zainteresowanym. Do spotkania może dołączyć automatycznie każdy, kto otrzyma wskazany powyżej link (przy dołączaniu do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko).

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność!
Piotr Weckwerth
Prezes SGP