• Tatry fot. P. Molewski

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na kolejny w tym roku akademickim Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP pt. „Pierwsze 100 obiektów geodziedzictwa”, który wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński w w dniu 14 grudnia o godz. 17.00. Link do wykładu.

Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński jest geografem fizycznym, geomorfologiem, geoekologiem, specjalistą z zakresu geoinformacji. Zasadniczym przedmiotem Jego zainteresowań są transdyscyplinarne badania współczesnych procesów geoekologicznych następujące pod wpływem zmian klimatu, a także nasilających się zjawisk ekstremalnych i narastającej antropopresji w różnych strefach morfoklimnatycznych (Spitsbergen, Polska, Armenia, Australia i Oceania, Antarktyka). Jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej, wiceprzewodniczącym Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

Wykład prof. dr hab. Zbigniewa Zwolińskiego nosi tytuł „Pierwsze 100 obiektów geodziedzictwa”. Z okazji 60 rocznicy powołania Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS) jej Komisja ds. Geodziedzictwa postanowiła wskazać 100 stanowisk wartych zachowania dla przyszłych pokoleń. W czasie wykładu zostanie omówiona procedura wyboru pierwszych 100 stanowisk w skali całego świata, wkład Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów do inicjatywy IUGS, charakterystyka wybranych geostanowisk o profilu geomorfologicznym oraz zaangażowanie Polski w ideę pierwszych 100 geostanowisk.

Pozdrawiam,

Piotr Weckwerth,

Prezes SGP

W dniach 8-9 grudnia 2022 r. odbędzie się (w formie hybrydowej) międzynarodowa i międzydyscyplinarna konferencja naukowo-biznesowa CCE-CIS 2022 pn. „ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA – WYZWANIA I INSPIRACJE DLA NAUKI”, organizowana z inicjatywy i pod honorowym patronatem JM Rektora UMCS, prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego przez Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Centrum CeReClimEn UMCS).

W załączeniu znajduje się komunikat niniejszej konferencji (w wersji angielskiej i polskiej). Wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia znajdują się na stronie konferencyjnej: https://cce-cis.cereclimen.umcs.pl/ Rejestracja i składanie propozycji wystąpień/posterów na konferencję CCE-CIS 2022 potrwają do 23 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, zapraszam wszystkich zainteresowanych geomorfologią do uczestnictwa w Zdalnych Wykładów SGP w roku akademickim 2022/2023, podczas których zostaną zaprezentowane nowe, ostatnio publikowane wyniki badań geomorfologicznych, z zakresu różnych gałęzi geomorfologii. Liczymy, że kontynuacja tej znakomitej idei będzie cieszyć się tak jak poprzednio Państwa szerokim zainteresowaniem.

Zdalne wykłady będą prowadzone on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Program wykładów przedstawia tabela. Linki do poszczególnych wystąpień zostaną wysłane w terminach bezpośrednio poprzedzających wykłady.

Pierwszy Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP, pt. „Stratygrafia czwartorzędu Polski – stan obecny”, wygłosi prof. dr hab. Leszek Marks w dniu 23 listopada 2022 r.,  o godz. 17.00. Link do wykładu.

Prof. dr hab. Leszek Marks jest geologiem, specjalistą w zakresie geologii czwartorzędu, geologii klimatycznej i kartografii geologicznej. Prowadził badania w Polsce, Niemczech, Egipcie, Chorwacji i Stanach Zjednoczonych oraz na Białorusi, Ukrainie i Spitsbergenie. Jest autorem prawie 500 monografii, artykułów i abstraktów konferencyjnych. Pełnił różne funkcje na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, w wielu organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz radach redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. Jest członkiem korespondentem PAU.

Wykład prof. dr hab. Leszka Marksa nosi tytuł „Stratygrafia czwartorzędu Polski – stan obecny”. Początki stratygrafii czwartorzędu Polski powstały już w końcu XIX wieku, ale szeroko rozwinięty program kartografii geologicznej w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach dostarczył wielu nowych materiałów geologicznych, co przyczyniło się do zmodyfikowania i rozbudowy podziału stratygraficznego czwartorzędu oraz wprowadzenia wielu nowych jednostek stratygraficznych. Z kolei ustanowienie w ostatnich kilkunastu latach zasadniczych ram podziału stratygraficznego czwartorzędu w skali globalnej stwarza konieczność weryfikacji wyróżnianych w Polsce jednostek stratygraficznych, ponieważ większość z nich nie posiada dotychczas standardowego udokumentowania. W trakcie wykładu będą omówione powszechnie akceptowane zasady definiowania jednostek stratygraficznych, a także zostaną przedstawione podstawowe jednostki stratygraficzne czwartorzędu Polski, których sytuacja geologiczna pozwala na wiarygodną korelację z jednostkami stratygraficznymi czwartorzędu wyróżnianymi w Europie.

Pozdrawiam,

Piotr Weckwerth,

Prezes SGP

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych” (4–5 listopada 2022 r., Warszawa), dedykowanej prof. dr hab. Elżbietcie Mycielskiej-Dowgiałło z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Pani Profesor. Szczegółowe informacje dotyczące przesyłania abstraktów, dokonania opłaty za uczestnictwo oraz ramowy program konferencji znajdą Państwo w Komunikacie nr 2. Konferencja ta odbędzie sie w dniu 4 listopada 2022 r.

Z przyjemnością informujemy, że dr Anita Bernatek-Jakiel została uhonorowana prestiżową nagrodą Early Career Medal, przyznawaną przez Międzynarodową Unię Geomorfologiczną (International Association of Geomorphologists – IAG). Dr Anta Bernatek-Jakiel pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznana przez IAG nagroda jest przede wszystkim wyrazem osiągnięć naukowych dr A. Bernatek-Jakiel w zakresie prowadzonych badań geomorfologicznych oraz zaangażowania w pracach krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach skupiających społeczność geomorfologów.
Serdeczne gratulacje!
 
Fotografie autorstwa M. Sobuckiego, K. Krzemienia oraz M. Jakiela przedstawiają dr Anitę Bernatek-Jakiel w trakcie badań terenowych. Dziękujemy za ich udostępnienie.