• Tatry fot. P. Molewski

W dniach 27.06.2022-01.07.2022 na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie odbyło się międzynarodowe sympozjum młodych naukowców “Geomorfologia w badaniach Czwartorzędu”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (SGP), Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Geomorfologów (IAG). W sympozjum uczestniczyło 20 osób z 6 krajów.

Czytaj dalej

Mamy przyjemność poinformować, że jest jeszcze możliwość rejestracji uczestników i nadsyłania zgłoszeń referatów lub posterów oraz streszczeń wystąpień w ramach konferencji naukowej „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych” (4–5 listopada 2022 r., Warszawa), dedykowanej prof. dr hab. Elżbietcie Mycielskiej-Dowgiałło z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Pani Profesor.

Termin rejestracji uczestników i nadsyłania zgłoszeń referatów lub posterów został przesunięty do dnia 15 września 2022, natomiast nadsyłanie streszczeń wystąpień możliwe jest do dnia 10 października 2022.

Jednocześnie ponawiamy zaproszenie do wzięcia udziału w tej Konferencji, która jest bardzo dobrą okazją do spotkania wszystkich badaczy stosujących metody sedymentologiczne. Celem Jubileuszowego spotkania będzie także zaprezentowanie wyników badań osadów z różnych środowisk sedymentacyjnych (m.in.: glacjalnego, fluwialnego, stokowego, eolicznego, jeziornego, litoralnego) oraz dyskusja na temat ich wartości i możliwości interpretacji, jakie wynikają z udoskonalania dotychczas stosowanych metod oraz pojawienia się nowych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym i uaktualnionym Komunikacie 1.

W dniach 14 – 16 października 2022 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się Kongres Edukacji Geograficznej pt. Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce – dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość w 100-lecie I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii.

Celem Kongresu jest wymiana poglądów na temat zmian w edukacji geograficznej, diagnoza społecznej roli geografii, identyfikacja współczesnych problemów i wyzwań polskiej edukacji geograficznej, dyskusja nad możliwościami ich rozwiązania oraz stawianie pytań i zadań na przyszłość. Ważnym przesłaniem Kongresu jest integracja środowiska geografów wokół aktualnych problemów edukacji geograficznej i debata nad odpowiedzialnym kształtowaniem społecznej roli edukacji geograficznej w Polsce.
Szczegóły w Komunikacie i na plakacie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej “Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja” organizowanej pod patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 1 – 2 grudnia 2022 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizując tę konferencję chcemy uczcić dwa jubileusze:
20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu oraz,
70 rocznicę urodzin prof. dr hab. Zbigniewa Zwolińskiego, inicjatora powołania studiów geoinformacyjnych na specjalności i kierunku.
Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie internetowej: https://geoinformacja20uam.pl/ , która na bieżąco jest aktualizowana o nowe informacje.

Czytaj dalej

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych”, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2022 r. w Warszawie, dedykowanej prof. dr hab. Elżbietcie Mycielskiej-Dowgiałło z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Pani Profesor. Jubileusz ten jest bardzo dobrą okazją do spotkania wszystkich badaczy stosujących metody sedymentologiczne.

Celem Jubileuszowego spotkania będzie także zaprezentowanie wyników badań osadów z różnych środowisk sedymentacyjnych (m.in.: glacjalnego, fluwialnego, stokowego, eolicznego, jeziornego, litoralnego) oraz dyskusja na temat ich wartości i możliwości interpretacji, jakie wynikają z udoskonalania dotychczas stosowanych metod oraz pojawienia się nowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Komunikacie 1.

Szanowni Państwo,
Szanowni Członkowie SGP,

zapraszamy na kolejny, ostatni w tym semestrze, zdalny wykład geomorfologiczny pt. „Geomorfologia stosowana w dobie paleolitu”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Maria Łanczont z UMCS w Lublinie. Wykład odbędzie się w dniu 15 czerwca (środa), o godz. 17.00.

Prof. dr hab. Maria Łanczont jest geologiem czwartorzędu i geomorfologiem. Całe życie naukowe związana z UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Jej praca badawcza dotyczy zagadnień peryglacjalnych, w tym zwłaszcza problematyki lessów Polski SE i Ukrainy. Zajmuje się też zagadnieniami rekonstrukcji warunków bytowania ludności paleolitycznej w zależności od zmian warunków przyrodniczych na podstawie interdyscyplinarnych badań lessowych stanowisk otwartych prowadzonych wspólnie z badaczami z Polski i Ukrainy (Lwów, Kijów). Znaczna część prac została wykonana w ramach projektów badawczych; od 1998 roku brała udział w realizacji 20 grantów badawczych jako kierownik (12) lub wykonawca (8). Tę współpracę dokumentują nie tylko wspólne publikacje, lecz także organizowane przez prof. Łanczont lub przy jej udziale systematycznie, co 2 lata, seminaria terenowe nt. korelacji stratygraficznej lessów i osadów lodowcowych oraz problemów glacjału i peryglacjału Polski i Ukrainy (łącznie 16). Jest członkiem-założycielem i członkiem honorowym SGP. Należy do PTG (posiada Złotą Odznakę) i LTN. Ostatnio została członkinią AcademiaNet, prestiżowego portalu dla kobiet odnoszących wybitne sukcesy w nauce, a prowadzonego przez Swiss National Science Foundation.

Streszczenie wykładu:
Tematem wykładu będzie przedstawienie preferencji osadnictwa paleolitycznego w najstarszym okresie rozwoju społeczności zbieracko-łowieckich na terenach lessowych północnego przedpola Karpat,  czyli strefy perykarpackich obniżeń typu kotlin i wysoczyzn podgórskich, po pas wyżyn metakarpackich (głównie w obszarze Wyżyny Podolskiej). Omówione zostaną metody badań najczęściej wykorzystywane w badaniach paleogeograficznych lessów, które są istotne dla uzyskania obrazu przestrzennych i czasowych zmian środowiska przyrodniczego wymienionego obszaru w skali czasowej środkowego i późnego plejstocenu. W prezentacji będą przedstawione wybrane elementy przyrodniczej sytuacji życiowo-bytowej człowieka paleolitu wraz z analizą prawdopodobnych sposobów penetracji łowieckiej różnych ekosystemów i lokalnych uwarunkowań usytuowania otwartych obozowisk.

Link do wykładu na platformie MS Teams

Link można przekazać osobom zainteresowanym. Do spotkania może dołączyć automatycznie każdy, kto otrzyma wskazany powyżej link (przy dołączaniu do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko).

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność!
Piotr Weckwerth
Prezes SGP