• Tatry fot. P. Molewski

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Katedra Geologii i Geomorfologii oraz Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na sesję naukową dotyczącą współczesnych badań peryglacjalnych dedykowaną pamięci Profesora Jana Dylika. Sesja odbędzie się 27 października 2023 roku w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi. Szczegóły w załączonej informacji.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Zjeździe Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich „Naturalne i antropogeniczne przemiany rzeźby terenu”, który odbędzie się w Łodzi, w dniach 17-20 czerwca 2024 roku.
 
Organizatorami przyszłorocznego Zjazdu są Katedra Geologii i Geomorfologii UŁ, Katedra Geografii Fizycznej UŁ oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. W dniach 17 i 18 czerwca 2024 proponujemy sesję plenarną, sesje tematyczne oraz Walne Zebranie Członków SGP. W dniach 19 i 20 czerwca planowane są sesje terenowe, podczas których będziemy prezentować stanowiska i obszary, w których prowadzone są w ostatnim czasie badania geomorfologiczne (m.in. odkrywka Szczerców KWB Bełchatów, rekultywowane odkrywki KWB Adamów, odsłonięcia w klifie zbiornika Jeziorsko, żwirownie Adamów, Rzymsko, Rogóźno, pradolina warszawsko-berlińska, elewacja radomskowska i inne).

Bezpośrednio po zjeździe, także w Łodzi, odbędą się Warsztaty Młodych Geomorfologów.

Komunikat pierwszy, z informacjami o kosztach, zakwaterowaniu, wraz  ramowym programem zjazdu, przesłany zostanie w końcu września br. do wszystkich Członków Stowarzyszenia i innych osób zainteresowanych udziałem w Zjeździe.
 
Komitet Organizacyjny Zjazdu,
Dorota Brzozowicz, Piotr Czubla, Danuta Dzieduszyńska, Jacek Forysiak, Małgorzata Frydrych, Piotr Kittel, Marcin Krystek, Joanna Petera-Zganiacz, Zbigniew Rdzany, Małgorzata Roman, Marta Rudna, Aleksander Szmidt, Joanna Szymczak, Juliusz Twardy, Lucyna Wachecka-Kotkowska, Maciej Ziułkiewicz
oraz
Ewelina Lipka, Anna, Orłowska, Piotr Weckwerth, Barbara Woronko
Przewodniczący: Jacek Forysiak, Zbigniew Rdzany
Sekretarz Zjazdu: Małgorzata Frydrych

W dniach 13-14 października 2023 r. w Grucznie odbędzie się konferencja „Parki Krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka”. Poświęcona będzie badaniom naukowym, edukacji, turystyce i działaniach praktycznych realizowanych w parkach krajobrazowych, jak również innych obszarach przyrodniczych objętych ochroną prawną w kontekście ustawy o ochronie środowiska z 2004 roku. Szczegóły znajdują się w załączonym I komunikacie.

W najbliższym czasie, 14 czerwca będziemy mieli przyjemność wysłuchać kolejnego zdalnego wykładu geomorfologicznego SGP pt. „Badania osadów plejstoceńskich w odkrywce Szczerców i ich wymowa paleogeograficzna”, który wygłosi dr hab. Lucyna, prof. UŁ w dniu14 czerwca o godz. 17.00 w imieniu całego zespołu badawczego.

Link do wykładu MS Teams

Podstawę zespołu stanowią prof. dr hab. Dariusz Krzyszkowski (UWr), mgr Dariusz Wieczorek (PIG, PIB o/Świętokrzyski, Kielce) i dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska (UŁ).

  • dr hab. Dariusz Krzyszkowski, wybitny geograf, geolog czwartorzędu z Uniwersytetu Wrocławskiego, który od początku istnienia kopalni pozyskał i zanalizował bogaty materiał badawczy, opublikowany w prawie 50-ciu artykułach o zasięgu międzynarodowym i obronił również doktorat Czwartorzęd rowu Kleszczowa – litostratygrafia i tektonika w 1992 r.
  • Mgr Dariusz Wieczorek, geograf, geolog, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach; członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego: Oddział Kielce; autor wielu publikacji dotyczących geologii czwartorzędu oraz autor wielu reambulowanych arkuszy Szczegółowych Map Geologicznych Polski w skali 1 : 50 000, w tym arkusza Szczerców.
  • Dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ, geograf, geomorfolog, która rozpoczęła prace badawcze od 2009 roku na polu Szczerców, a która zajmuje się geologią czwartorzędu pogranicza wyżyn i nizin Polski (praca habilitacyjna: Rozwój rzeźby obszaru między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem w czwartorzędzie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, 128 s. + załącznik CD, DOI: 10.13140/RG.2.1.3373.8328).
Czytaj dalej

Niebawem będziemy mieli przyjemność wysłuchać kolejnego zdalnego wykładu geomorfologicznego SGP pt. „Nagłe zmiany klimatyczno-środowiskowe w trakcie ostatniego zlodowacenia zapisane w sekwencjach lessowo-glebowych w Polsce i w zachodniej części Ukrainy”, który wygłosi prof. dr hab. Zdzisław Jary, w dniu 17 maja, o godz. 17.00. Link do wykładu.

Prof. dr hab. Zdzisław Jary jest profesorem geografii na Uniwersytecie Wrocławskim, kierownikiem Katedry Geografii Fizycznej i byłym dziekanem Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (2012-2016). Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na różnych aspektach badań sekwencji lessowo-glebowych, geomorfologii peryglacjalnej i eolicznej, geoturystyki oraz geoarcheologii. Głównym obszarem jego badań jest Europa Środkowa, a w szczególności obszary lessowe Polski i Ukrainy. Jest przewodniczącym Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk (2019-2023) oraz wiceprezydentem Loess and Pedostratigraphy Working Group Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA). Jest również członkiem założycielem i pierwszym prezesem Polskiej Unii Czwartorzędu (POLQUA).

Wykład prof. dr hab. Zdzisława Jarego będzie się składał z trzech części. W pierwszej będą przedstawione współczesne poglądy związane z definicją lessu oraz jego występowaniem na Ziemi, w Europie i w Polsce. W drugiej części zostaną omówione schematy stratygraficzne lessów polskich Jersaka (1973) i Maruszczaka (1991) wraz z rekomendacją stosowania zunifikowanego modelu stratygrafii lessów opracowanego pierwotnie przez Kuklę i An’a (1989) dla Chińskiej Wyżyny Lessowej, a następnie zmodyfikowanego przez Marković’a i współautorów (2015). Trzecia część wykładu będzie obejmować problemy domeny lessów peryglacjalnych. Zostaną w niej omówione rezultaty badań zespołowych prowadzonych w ramach projektu NCN „Gwałtowne ochłodzenia w trakcie ostatniego zlodowacenia w centralnej części Europejskiego Pasa Lessowego – w Polsce i w zachodniej części Ukrainy”.

Już niebawem będziemy mieli przyjemność wysłuchać kolejnego zdalnego wykładu geomorfologicznego SGP pt. „Zapis katastrofalnych przepływów wód roztopowych w subglacjalnych systemach krajobrazowych: na przykładzie unikatowych zespołów form w północnej Polsce”, który wygłosi prof. dr hab. Wojciech Wysota, w dniu 12 kwietnia, o godz. 17.00. Link do wykładu.

Prof. dr hab. Wojciech Wysota jest profesorem geologii czwartorzędu i geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą morfologii i genezy form polodowcowych w północnej Polsce, a w szczególności form i osadów subglacjalnych. Ponadto prowadzi on badania dotyczące środowisk sedymentacji osadów oraz stratygrafii i paleogeografii ostatniego zlodowacenia w Polsce. Był członkiem Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk (2011-2015) oraz wiceprezydentem Grupy Perybałtyckiej INQUA (2012-2016). Sprawował funkcje dziekana Wydziału Nauk o Ziemi UMK (2012-2016) oraz prorektora UMK ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym (2016-2020). Od 2000 roku pełni funkcję prorektora ds. Badań Naukowych UMK.


Wykład prof. dr hab. Wojciech Wysota będzie obejmować prezentację zespołowych wyników badań unikatowej rzeźby subglacjalnej występującej w północnej Polsce, będącej świadectwem katastrofalnych przepływów wód roztopowych w stadiale głównym zlodowacenia wisły. Na wybranych przykładach z centralnej i północno-wschodniej Polski omówione zostaną przewodnie cechy takiej rzeźby subglacjalnej, specyficzna morfologia i budowa geologiczna form krajobrazu oraz dyskusja na temat ich genezy. Ponadto przedstawiona zostanie także hipoteza dotycząca źródła drenażu wód lodowcowych w tych obszarach.