KONKURS STOWARZYSZENIA GEOMORFOLOGÓW POLSKICH NA NAJLEPSZĄ STUDENCKĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ W ZAKRESIE GEOMORFOLOGII

Nawiązując do Statutu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (§8) oraz Regulaminu nadania Dyplomu im. Leszka Starkla za najlepszą studencką pracę dyplomową w zakresie geomorfologii (link do Regulaminu), ogłaszany jest konkurs na najlepszą studencką pracę dyplomową w dwóch kategoriach prac licencjackich/inżynierskich i magisterskich w zakresie geomorfologii obronioną w danym roku akademickim. Zgłoszone wnioski (link do formularza zgłoszeniowego) będą rozpatrywane przez Komisję ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich za najlepszą studencką pracę dyplomową, której członkowie powoływani są przez Zarząd Główny SGP.

Zapraszając do zgłaszania kandydatów do konkursu, uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków (link do formularza zgłoszeniowego) wraz z pracą dyplomową i opinią merytoryczną promotora w wersji elektronicznej (w postaci plików pdf) na adres elektroniczny Zarządu Głównego SGP – sgp@sgp.org.pl lub adres pocztowy – Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, w terminie do 31 października w roku kalendarzowym, w którym kończy się dany rok akademicki.


Dyplom im. Leszka Starkla przyznany przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich za najlepszą studencką pracę dyplomową w zakresie geomorfologii:

rok akademicki 2022/2023

– kategoria prace magisterskie: mgr Magdalena Baranowska: „Mapping features potentially related to glacio – volcanic activity in Utopia Planitia, Mars”; promotorzy: dr hab. Wojciech Włodarski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Anna Łosiak (Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław)

– kategoria prace licencjackie i inżynierskie: inż. Kacper Antkowiak: „Analiza teksturalna vistuliańskich osadów mineralnych z Józefowa koło Łodzi na podstawie wskaźników uziarnienia”; promotor: dr Aleksandra Majecka(Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)