Publikacje

Współczesne przemiany rzeźby Polski. Wydanie drugie, rozszerzone

Praca pod redakcją Andrzeja Kostrzewskiego, Kazimierza Krzemienia, Piotra Migonia, Leszka Starkla, Marcina Winowskiego, Zbigniewa Zwolińskiego; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. (Wydanie II rozszerzone.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Niniejsza monografia została sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu

Opublikowana została unikalna monografia pt. „Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu. Polskie badania geomorfologiczne / Ancient and modern geoecosystems of Spitsberegen. Polish geomorphological research” pod redakcją Zb.Zwolińskiego, A.Kostrzewskiego i M.Puliny jako publikacja Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, będąca efektem warsztatów SGP i międzynarodowej konferencji IAG/AIG na Spitsbergenie. Jest to pierwsze tego typu opracowanie całościowe nie tylko o profilu geomorfologicznym, ale także ogólnogeograficznym dla wszystkich polskich stacji polarnych na Spitsbergenie. Publikacja dedykowana jest pamięci Profesora Alfreda Jahna, który jako pierwszy zainicjował ideę opublikowania monografii spitsbergeńskiej.

Monografia wydana jest jako dzieło 66 autorów, dwujęzyczne polsko-angielskie, w formacie A4, zawierające 15 rozdziałów na 456 stronach, 213 kolorowych rycin i fotografii, 12 tabel, potężną liczbę pozycji bibliograficznych. Ze względu na wielkość i wagę książki została wydana na „lekkim” papierze offsetowym i w miękkiej oprawie.

Egzemplarze monografii można zamawiać w wydawnictwie Bogucki Wydawnictwo Naukowe pod adresem e-mailowym lub poprzez internet. Prosimy o poinformowanie Państwa znajomych i przyjaciół celem rozpowszechnienia monografii w szerszym gronie zainteresowanych.

Środowisko i człowiek w górach średnich

Warsztaty Geomorfologiczne, Muczne, 3-5.10.2007, Grzegorz Haczewski, Joanna Zawiejska (red.). Wydanie elektroniczne

Geodiversity of polar landforms

Landform Analysis, vol. 5, 2007, Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński (Eds.). Wydanie elektroniczne

Przemiany środowiska, rozwój rzeźby i ekstremalne zdarzenia geomorfologiczne w Himalajach i na Wyżynie Meghalaya

Warsztaty Geomorfologiczne, Indie, 11-26.11.2006, Leszek Starkel, Paweł Prokop (red.). Wydanie elektroniczne

Konferencja Ogólnopolska Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych IV – Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym

Kołobrzeg, 20-22 września 2006, Streszczenia i przewodnik terenowy, Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski (red.). Wydanie elektroniczne

Morfologiczne i sedymentologiczne skutki działalności wiatru

Bolesław Nowaczyk (red.), 2006. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań. ISBN 83-921088-3-3 .

Geograficzne i geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Maroka

Warsztaty Geomorfologiczne, Maroko, 19.04-4.05.2006, Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas (red.). Wydanie elektroniczne

Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii – formy i osady

Warsztaty Geomorfologiczne, Islandia, 14-28.08.2005, Paweł Molewski (red.). Wydanie elektroniczne

Antropopresja w środowisku górskim – zapis zmian w formach terenu i osadach

Warsztaty Geomorfologiczne, Pilsko, 27-30.05.2005, Adam Łajczak (red.). Wydanie elektroniczne

Pokrywy stokowe gór średnich strefy umiarkowanej i ich znaczenie paleogeograficzne

Warsztaty Geomorfologiczne, Babia Góra, 18-22.09.2004, Adam Łajczak (red.). Wydanie elektroniczne

Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu

Andrzej Kostrzewski, Marian Pulina, Zbigniew Zwoliński (red.), 2004. ISBN 83-921088-1-7 wydanie elektroniczne, poprawione powarsztatowo

Warsztaty geomorfologiczne, Tunezja 15-29.04.2004

Maciej Dłużewski (red.), 2004. Wydanie elektroniczne

Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu

Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński (red.), 2003. ISBN 83-909951-9-0 wydanie elektroniczne

Geomorfologia Sudetów Zachodnich

Piotr Migoń, Andrzej Traczyk (red.), 2002. VI Zjazd Geomorfologów Polskich: środowiska górskie – ewolucja rzeźby, Przewodnik Wycieczkowy, Jelenia Góra, 11-14 września 2002, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Jelenia Góra 11-14 września 2002, s. 98.

VI Zjazd Geomorfologów Polskich: środowiska górskie – ewolucja rzeźby

Andrzej Traczyk, Agnieszka Latocha (red.), 2002. Streszczenia referatów i posterów, Jelenia Góra 11-14 września 2002, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 152.

III Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych

III Seminar Genesis, lithology and stratigraphy of Quaternary deposits, Poznań, 16-17 listopada 1998, 16-17 November 1998, Andrzej Kostrzewski (red.)/(Ed.), Poznań 1998

Sympozjum Późnoczwartorzędowy rozwój rzeźby i zmiany środowiska przyrodniczego

Symposium on Late Glacial development of relief and changes of environment, Poznań, 12-13 października 1995, 12-13 October 1995, Leszek Kasprzak, Andrzej Kostrzewski, Bolesław Nowaczyk (red.)/(Ed.), Poznań 1995, ISBN 83-902295-7-9

III Zjazd Geomorfologów Polskich

3rd Congress of Polish Geomorphologists, Sosnowiec, 27-29 września 1995, Tadeusz Szczypek (red.)/(Ed.), 1995, ISBN 83-901102-2-3, ISBN 83-902295-2-8

Polish Coast: Present, Past and Future

Karol Rotnicki (Ed.), 1995, ISSN 0749-0208, ISBN 83-902295-6-0

Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska i formy eoliczne (wybrane zagadnienia)

Vistulian and Holocene aeolian phenomena and landforms (selected problems), Bolesław Nowaczyk, Tadeusz Szczypek (red.), 1994, ISBN 83-902295-5-2

Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsęty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni

Dynamics of fluvial transport of the upper Parseta River as a response of the catchment system, Andrzej Kostrzewski, Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński, 1994, ISBN 83-902295-3-6

Changes of the Polish Coastal Zone, Guide-Book of the Field Symposium

Symposium on Changes of Coastal Zone POLISH COAST ’94, Gdynia, Poland, August 27th-September 1st, 1994, Karol Rotnicki (Ed.), 1994, ISBN 83-902295-0-1

Symposium on Changes of Coastal Zone POLISH COAST ’94, Abstracts of Papres

Gdynia, Poland, August 27th-September 1st, 1994, Karol Rotnicki (Ed.), 1994, ISBN 83-902295-1-X

II Zjazd Geomorfologów Polskich

2nd Congress of Polish Geomorphologists, Lądek Zdrój, 4-7 października 1993, Henryk Chmal, Andrzej Traczyk (red.), 1993

Antropogenicznie wymuszone procesy i formy eoliczne na Wyżynie Śląskiej

Aeolian processes and landforms forced by human impact on the Silesian Upland, Tadeusz Szczypek, Jerzy Wach, 1993

Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej

Selected problems of aeolian geomorphology, Tadeusz Szczypek (red.)/(Ed.), 1992

I Zjazd Geomorfologów Polskich

1st Congress of Polish Geomorphologists, Poznań, 24-25 września 1991, Andrzej Kostrzewski, Stefan Kozarski, Zbigniew Zwoliński (red.), 1991