Konferencje

Warunki ubiegania się o Patronat Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich w organizacji konferencji/wydarzenia

 1. Przedstawienie nazwy/tytułu konferencji/wydarzenia, daty i miejsca jej organizacji oraz komunikatu i wstępnego programu konferencji/wydarzenia
 2. Przedstawienie preliminarza finansowanego konferencji/wydarzenia
 3. Wprowadzenie Skarbnika SGP do Komitetu Organizacyjnego konferencji/wydarzenia
 4. Wprowadzenie logo SGP do komunikatów oraz innych materiałów konferencyjnych
 5. Przedstawienie krótkiego sprawozdania merytorycznego z konferencji/wydarzenia (po uzyskaniu Patronatu i zakończeniu konferencji/wydarzenia)

Konferencje organizowane, współorganizowane i pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

2024

W 2024 roku Stowarzyszenie będzie patronowało następującym konferencjom i warsztatom:

2023

 • XXV Warsztaty Młodych Geomorfologów – Sudety, termin do uzgodnienia
 • 14thInternational Symposium on Pseudokarst, 24-27 maja 2023 r, Góry Stołowe, Karłów

2022

 • Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego –
  08-10.06.2022, Szczecinek-Storkowo
 • Sesja Naukowa „Paleogeografia schyłku vistulianu” – 13-14 czerwca, Popów
 • Ogólnopolska konferencja „GIS w nauce” – 23-24 czerwca, Toruń
 • I Peribaltic Youth Symposium „Geomorphology in Quaternary Research” –
  28 czerwca – 1 lipca, Borucino
 • XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stratygrafia plejstocenu Polski” pt. Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego– 5-9 września, Stara Kiszewa
 • Warsztaty  „Metody, techniki i narzędzia analizy zmian w rzeźbie terenu na obszarach miejskich” – 6-7 października, Kielce
 • Sesja Jubileuszowa pt. „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych” z okazji 90-lecia urodzin prof. dr hab. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło – 4 listopada, Warszawa
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Geoinformacja: nauka – praktyka – edukacja” w rocznicę 70-tych urodzin prof. dr hab. Z. Zwolińskiego oraz 20-lecie studiów geoinformacyjnych na UAM w Poznaniu
 • Geoinformacja: nauka – praktyka – edukacja” w rocznicę 70-tych urodzin prof. dr hab. Z. Zwolińskiego oraz 20-lecie studiów geoinformacyjnych na UAM w Poznaniu

2021

2020

Ze względu na pandemię COVID-19 aktywność konferencyjna w roku 2020 została zawieszona.

 • XIII Warsztaty Młodych Geomorfologów – 21-24 kwietnia 2020, Szymbark
 • International Summer School on Glacial Megaflood Landforms and Sediments – 20th-24th May 2020, Suwałki
 • Ogólnopolska konferencja „GIS w nauce” – 18-19 czerwca 2020, Toruń
 • Konferencja „Zmiany w topografii miast europejskich w ostatnim tysiącleciu” – 29 czerwca – 1 lipca 2020, Kraków
 • Zjazd Geomorfologów Polskich – 9-11 września 2020, Gdańsk
 • Seminarium Jubileuszowe Prof. dr hab. Marii Łanczont – 24-26 września 2020, Lublin

2019

 • III Konferencja Naukowa „Geomorfologia stosowana – procesy naturalne i aktywowane” – Chęciny, 5-7 czerwca 2019;
 • XII Warsztaty Młodych Geomorfologów – Łódź, 12-14 czerwca 2019;
 • Letnia Szkoła Sedymentologiczno-Geomorfologiczno – procesy, formy i osady stokowe – Bachotek, 24-28 czerwca 2019;
 • Workshop on Landform Assessment for Geodiversity Geodiversity assessment in mountain areas, KrakówZakopane (Poland), August 25-30, 2019
 • VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia – stan badań i perspektywy badawcze” – Chęciny 26-28 września 2019.

2018

 • VII Seminarium „Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych” Poznań, 22-23.11. 2018
 • VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych” – Szczecinek-Storkowo, 16-18.10.2018 Konferencja odbędzie się w kwietniu 2019 r.
 • Międzynarodowa Konferencja nt. „Treeline – border or link? How treeline function in the mountain environment” – Kraków-Biała Góra 26-29.09.2018  Konferencja nie odbędzie się w 2018 r.
 • Konferencja Naukowa „Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych” – Kraków-Rabka, 10-12.09.2018
 • X International Conference on Aeolian Research – Bordeaux (Francja), 25-29.06.2018
 • XXXVII Sympozjum Polarne „Polar Change – Global Change” – Poznań, 7-10.06.2018
 • Konferencja Naukowa „Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza – GEOST III” – Jastrzębia Góra, 5-8.06.2018
 • Kongres Geografii Polskiej – Warszawa, 12-14.04.2018

2017

2016

 • INQUA Peribaltic Working Group Meeting, Gdynia/Toruń, 28.08-2.09.2016
 • FLAG Archives Group IAG, UJK, Kielce, 15-17.09.2016
 • Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza GEOST II, Jastrzębia Góra, 31.05-03.06.2016

2015

2014

2013

 • Seminarium „Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych”, Poznań, 14-15.11.2013.
 • II Konferencja „GIS W NAUCE”, Lublin, 24-26.06.2013.
 • Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology, Stará Lesná, Tatranská Lomnica (Slovakia), 22-24.06.2013.
 • Konferencja „Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych”, Słupsk-Ustka, 10-12.06.2013.
 • Konferencja „Aktualne zagrożenia lasów w górskich parkach narodowych w środkowej Europie (Polska, Słowacja) – skutki geoekologiczne”, Mąchocice Kapitulnec, 27-29.05.2013.
 • II Konferencja „Geoekosystem wybrzeży morskich”, Międzyzdroje, 16-17.05.2013.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Georóżnorodność Niecki Nidziańskiej”, Ponidzie, 22-24.05.2013.
 • VI Seminarium „Funcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych – Wpływ antropopresji na funkcjonowanie zlewni i dolin rzecznych”, Luboradza, 23-26.04.2013.

2012

 • Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej „Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego”, Uniejów, 13-15.06.2012.
 • X Konferencja „Geologia i geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku”, Słupsk-Ustka, 4-5.06.2012.
 • II Sedymentologiczne spotkanie dyskusyjne „Analiza minerałów ciężkich – źródło wiedzy o środowiskach sedymentacyjnych”, Warszawa, 24.04.2012.

2011

 • IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”, Poznań, 20-22.09.2011.
 • Międzynarodowe Warsztaty Geomorfologiczne dla Młodych Naukowców „Bezpośrednie metody badań procesów fluwialnych jako podstawa w geomorfologii dynamicznej”, Bydgoszcz-Ciechocinek, 23–25.05.2011.
 • VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne „Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych”, Ameliówka, 17–18.05.2011.

2010

 • I Sympozjum Morskiej Geomorfologii „Metody badań”, Gdańsk, 8–9.12.2010.
 • Konferencja „Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych – rzeźba i osady”, Warszawa, 2–3.12.2010.
 • I Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne „Analiza uziarnienia – rzeczywista jej wartość interpretacyjna”, Warszawa, 18.05.2010.
 • 5th International Symposium on Gully Erosion „Human Impact on Gully Erosion”, Lublin, 20–25.04.2010.
 • Konferencja „Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nauk przyrodniczych”, Golejów k. Staszowa, 15–16.04.2010.
 • XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i różnokierunkowej, narastającej antropopresji”, Międzyzdroje, 14–16.04.2010.

2009

 • V Sympozjum „Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych – Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji”, Kołobrzeg, 26–28.10.2009.
 • Konferencja Geomorfologów Polskich „Metody badań w geomorfologii”, Kielce, 28–30.09.2009.
 • Międzynarodowa Konferencja „Geoekologiczne problemy gór wysokich”, Tatrzańska Łomnica, 15–18.09.2009.
 • I Ogólnopolska Konferencja „Geoekosystem wybrzeży klifowych”, Międzyzdroje, 4–6.06.2009.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo”, Kraków, 17–18.04.2009.

2008

 • V Seminarium „Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych”, Poznań, 20–21.11.2008.
 • Konferencja „Geomorfologia Sudetów. Stan badań i perspektywy”, Sokołowsko, 16–17.10.2008.
 • VIII Zjazd Geomorfologów Polskich „Rola procesów ekstremalnych w kształtowaniu rzeźby”, Słupsk, 10-13.09.2008.
 • Konferencja „Antropopresja w górach i na przedpolu”, Głuchołazy, 24–27.06.2008.
 • VIII Konferencja „Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku”, Słupsk, 12–14.06.2008.

2007

 • Konferencja „Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady” (dedykowana prof. dr hab. E. Mycielskiej-Dowgiałło w 75-lecie urodzin), Warszawa, 25–26.10.2007.
 • Konferencja „Morfotwórcza rola lodowców i lądolodów plejstoceńskich i współczesnych” (dedykowana prof. dr. hab. E. Wiśniewskiemu w 70-lecie urodzin), Słupsk, 12.10.2007.
 • Konferencja „Funkcjonowanie geoekosystemów jeziornych”, Międzyzdroje, 9–11.10.2007.
 • International Conference „TRACE – Tree Ring in Archeaology, Climatology and Ecology”, Zakopane, 27–30.04.2008.

2006

 • IV Seminarium „Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych – Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym”, Kołobrzeg, 20–22.09.2006.
 • Seminarium terenowe „Studia interdyscyplinarne nad lessami – problemy metodyczne”, Sandomierz, 14–16.09.2006.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Regionalne aspekty funkcjonowania systemów dolinnych”, IV Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, Święty Krzyż, 11–13.05.2006.
 • Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej, Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, Poznań, 20–21.03.2006.

2005

 • VII Zjazd Geomorfologów Polskich „Współczesna ewolucja rzeźby Polski”, Kraków, 19-22.09.2005.

2002

 • VI Zjazd Geomorfologów Polskich „Środowiska górskie – ewolucja rzeźby”, Jelenia Góra, 11-14.09.2002.

2000

 • V Zjazd Geomorfologów Polskich „Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku”, Toruń, 11-14.09.2000.

1998

 • IV Zjazd Geomorfologów Polskich „Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce”, Lublin, 3-6.06.1998.

1995

 • III Zjazd Geomorfologów Polskich „Procesy geomorfologiczne – zapis w rzeźbie i osadach”, Sosnowiec, 27-29.09.1995.

1993

 • II Zjazd Geomorfologów Polskich „Morfologia gór średnich”, Lądek Zdrój, 4-7.10.1993.

1991

 • I Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 24-25.09.1991.