Zdalne Wykłady Geomorfologiczne

SGP w roku akademickim 2022/2023

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, zapraszamy wszystkich zainteresowanych geomorfologią do uczestnictwa w Zdalnych Wykładów SGP w roku akademickim 2022/2023, podczas których zostaną zaprezentowane nowe, ostatnio publikowane wyniki badań geomorfologicznych, z zakresu różnych gałęzi geomorfologii. Liczymy, że kontynuacja tej znakomitej idei będzie cieszyć się tak jak poprzednio Państwa szerokim zainteresowaniem.

Zdalne wykłady będą prowadzone on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Program wykładów przedstawia poniższa tabela. Linki do poszczególnych wystąpień zostaną wysłane w terminach bezpośrednio poprzedzających wykłady.

DataGodzina Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia
23 listopad 2022 r.17.00prof. dr hab. Leszek
Marks
Stratygrafia czwartorzędu Polski – stan
obecny
14 grudzień 2022 r.17.00prof. dr hab. Zbigniew
Zwoliński
Pierwsze 100 obiektów geodziedzictwa
11 styczeń 2023 r.17.00dr hab. Elżbieta
Gorczyca, prof. UJ,
mgr Joanna Wąs
Bóbr (Castor fiber) jako czynnik zmian
morfologicznych w rzekach karpackich
15 luty 2023 r.17.00prof. dr hab. Mirosław
Błaszkiewicz
Globalne i lokalne uwarunkowania
poźnoglacjalnej transformacji krajobrazów
młodoglacjalnych Niżu
Środkowoeuropejskiego
15 marzec 2023 r.17.00dr hab. Przemysław
Mroczek
Lessy peryglacjalne i ich geneza w świetle
badań reperowych stanowisk lessowych z
Polski i Ukrainy
12 kwiecień 2023 r.17.00prof. dr hab. Wojciech
Wysota
Zapis katastrofalnych przepływów wód
roztopowych w subglacjalnych systemach
krajobrazowych: na przykładzie
unikatowych zespołów form w północnej
Polsce
17 maj 2023 r.17.00prof. dr hab. Zdzisław
Jary
Nagłe zmiany klimatyczno-środowiskowe w
trakcie ostatniego zlodowacenia zapisane w
sekwencjach lessowo-glebowych w Polsce i
w zachodniej części Ukrainy
14 czerwiec 2023 r.
17.00dr hab. Lucyna
Wachecka-Kotkowska,
prof. UŁ wraz z
zespołem
Badania osadów plejstoceńskich w
odkrywce Szczerców i ich wymowa
paleogeograficzna


Poprzednie edycje

Data Godzina Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia
19.01.202217:00Prof. dr Sławomir Tulaczyk (University of California)Zobaczyć świat w ziarenku piasku… i paleoklimat Ziemi w okruchach podlodowcowego kalcytu
16.02.202217:00Dr hab. Marek Kasprzak, prof. UWr (UWr, Wrocław)Nowe spojrzenie na problematykę permafrostu na Svalbardzie
16.03.202217:00Prof. dr hab. Jan A. Piotrowski (Aarhus University, Dania; UMK, Toruń)Drenaż subglacjalny lądolodów plejstoceńskich: procesy, osady, formy rzeźby terenu
13.04.202217:00Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ (UJ, Kraków)Rola ekstremalnych zdarzeń w rozwoju rzeźby górskiej
11.05.202217:0011.05.2022 17:00 Dr hab. Edyta Kalińska, prof. UMK (UMK, Toruń)Jak przekształcane było wybrzeże Bałtyku? Zapis mikroteksturalny ziaren kwarcowych i wiek zdarzeń na przykładach z Estonii, Łotwy i Szwecji.
15.06.202217:0015.06.2022 17:00 Prof. dr hab. Maria Łanczont (UMCS, Lublin)Geomorfologia stosowana w dobie paleolitu