Konkurs prac doktorskich

Warunki i regulamin nadania dyplomu im. Stefana Kozarskiego

Dyplom im. Stefana Kozarskiego przyznany przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich:

2022 | 2021 | | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 1999 | 1997 | 1996

Dyplom przyznany przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich:

1994 | 1993 | 1992

Dyplom przyznany przez Komisję Geomorfologii Polskiego Towarzystwa Geograficznego:

1989 | 1988 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1981/82

2022

dr Aleksandra Michniewicz

Litologiczne i strukturalne uwarunkowania rozwoju form skałkowych w Sudetach Zachodnich
Promotor: prof. dr hab. Piotr Migoń
Uniwersytet Wrocławski

2021

Dr Jarosław Cebulski

Współoddziaływanie osuwisk i koryt rzecznych w polskich Karpatach fliszowych
Promotor: prof. dr hab. Zofia Rączkowska
IGiPZ PAN w Krakowie

2020

Dr Milena Różycka

Morfostruktura bloku Gór Bystrzyckich i Orlickich w Sudetach Środkowych w świetle ilościowej analizy rzeźby terenu
Promotor: prof. dr hab. Piotr Migoń
Uniwersytet Wrocławski

2019

Dr Maurycy Żarczyński

Environmental change during the last 2000 years recorded in microfacies and geochemistry of varved sediments from Lake Żabińskie (northeastern Poland)
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Tylmann
Uniwersytet Gdański

2018

Dr Filip Maria Duszyński

Ewolucja progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych i geofizycznych
Promotor: prof. dr hab. Piotr Migoń, dr Marek Kasprzak
Uniwersytet Wrocławski

2017

dr Anita Bernatek-Jakiel

Rola sufozji w rozwoju gór średnich na przykładzie Bieszczadów
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2016

dr Katarzyna Biejat

Morfodynamika wydm gwiaździstych w obszarach o bimodalnym reżimie wiatru
Promotor: dr hab. Bogdana Izmaiłow, dr hab. Maciej Dłużewski
Uniwersytet Warszawski

dr Michał Łyp

Zróżnicowanie hydrodynamiki potoku średniogórskiego i jego morfologiczne skutki na przykładzie Stryszawki w Beskidach Zachodnich
Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Eliza Płaczkowska

Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich)
Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2014

dr Karol Tylmann

Dynamika procesów glacjalnych na obszarze Garbu Lubawskiego podczas ostatniego zlodowacenia
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wysota, prof. dr hab. Jan Piotrowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruń

2013

dr Jakub Małecki

The present-day state of Svenbreen (Svalbard) and changes of its physical properties after the termination of the Little Ice Age

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2012

dr Aleksandra Majecka

Postwarciańskie przekształcenia rzeźby obszarów wododziałowych na Wysoczyźnie Łódzkiej (na przykładzie międzyrzecza Mrogi i Mrożący)

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Turkowska

Uniwersytet Łódzki

2011

dr Piotr Kłapyta

Późnoglacjalny i holoceński etap ewolucji rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Adam Nawrot

Operation of the small glacierized catchment geosystem (Arie, Spitsbergen)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2010

Dr inż. Jerzy Zasadni

Deglacjacja Alp Zillertalskich (Austria) w późnym glacjale i holocenie

Promotor: Prof. dr hab. Witold Zuchiewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2009

Dr Agnieszka Placek

Rzeźba strukturalna Sudetów w świetle odporności skał i numerycznego modelu wysokości

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Migoń

Uniwersytet Wrocławski

2008

Dr Piotr Hermanowski

Paleoglacjologia lobu Odry w czasie zlodowacenia wisły, Polska północno-zachodnia i północno-wschodnie Niemcy

Promotor: Prof. dr hab. Jan A. Piotrowski

Uniwersytet Śląski w Katowicach

2007

Dr Joanna Korpak

Morfologiczna rola budowli regulacyjnych w górskich systemach fluwialnych

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2006

Dr Marek Majewski

Procesy denudacyjne w rynnie jeziora Jasień

Promotor: Prof. dr hab. Wacław Florek

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

2005

Dr Piotr Owczarek

Transformacja koryt rzecznych w warunkach dostawy grubofrakcyjnego materiału stokowego

Promotor: Prof. dr hab.Kazimierz Klimek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

2004

Dr Piotr Weckwerth

Morfogeneza wybranych obszarów Kotliny Toruńskiej a problem jej roli w układzie hydrograficznym podczas górnego vistulianu

Promotor: Prof. dr hab. Edward Wiśniewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2003

Dr Elżbieta Gorczyca

Rola procesów masowych w modelowaniu stoków dorzecza Łososiny podczas katastrofalnych opadów

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2002

Dr Joanna Petera

Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Turkowska

Uniwersytet Łódzki

Dr Leszek Gawrysiak

Współczesna ewolucja suchych dolin lessowych w świetle badań terenowych i symulacji komputerowych

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Pękala

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1999

Dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia

Ewolucja środkowego odcinka doliny rzeki Belnianki w późnym glacjale i holocenie

Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach

1997

Dr Wojciech Dobiński

Warunki występowania zmarzliny w alpejskim piętrze Tatr Wysokich

Promotor: Prof. dr hab. Jacek Jania

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Paweł Molewski

Rynna Gopła – problem jej genezy i roli w odpływie wód roztopowych podczas recesji lądolodu vistuliańskiego

Promotor: Prof. dr hab. Edward Wiśniewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1996

Dr Małgorzata Mazurek

Zmienność transportu fluwialnego jako przejaw charakteru funkcjonowania współczesnego systemu denudacyjnego strefy młodoglacjalnej (zlewnia Kłudy, Pomorze Zachodnie)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1994

Dr Ewa Smolska

Funkcjonowanie systemu korytowego w obszarze młodoglacjalnym na przykładzie górnej Szeszupy (Pojezierze Suwalskie)

Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Uniwersytet Warszawski

1993

Dr Alfred Stach

Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej i ich wpływ na morfodynamikę stoków mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1992

Dr Wojciech Wysota

Morfogeneza środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego w świetle badań osadów i form zlodowacenia vistuliańskiego

Promotor: Prof. dr hab. Władysław Niewiarowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1989

Dr Adam Łajczak

Zróżnicowanie transportu zawiesiny w karpackiej części dorzecza Wisły

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Klimek

Polska Akademia Nauk w Krakowie

1988

Dr Leszek Kasprzak

Dyferencjacja mechanizmow formowania stref marginalnych faz leszczynskiej i poznanskiej ostatniego zlodowacenia na Nizinie Wielkopolskiej

Promotor: Prof. dr hab. Stefan Kozarski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1986

Dr Zbigniew Zwoliński

Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecznego

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1985

Dr Barbara Antczak-Górka

Transformacja układu koryta i zanik bifurkacji Warty w pradolinie warszawsko-berlińskiej i południowej części przełomu poznańskiego podczas późnego vistulianu

Promotor: Prof. dr hab. Stefan Kozarski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1984

Dr Przemysław Gonera

Zmiany geometrii koryt meandrowych Warty na tle wahań klimatycznych w późnym Vistulianie i holocenie

Promotor: Prof. dr hab. Stefan Kozarski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1983

Dr Kazimierz Krzemień

Współczesne modelowanie koryta w dolinie glacjalnej na przykładzie Doliny Starorobociańskiej w Tatrach

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Klimek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1981/82

Dr Bogdana Izmaiłow

Geomorfologiczna działalność wiatru powyżej górnej granicy lasu w Tatrach

Promotor: Prof. dr hab. Mieczysław Klimaszewski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie