O nas

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich jest stowarzyszeniem o charakterze naukowo-zawodowym i niedochodowym, poświęconym wspieraniu nauki geomorfologii oraz reprezentującym geomorfologów polskich w kraju i za granicą. Stowarzyszenie powstało w 1991 roku. Głównym inicjatorem jego powołania był prof. dr hab. Stefan Kozarski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który został w 1992 roku wybrany pierwszym prezesem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Podstawowa działalność Stowarzyszenia obejmuje publikowanie literatury naukowej, organizowanie konferencji naukowych, ustanawianie grantów badawczych, nadawanie dyplomów i medali, działalność komisji merytorycznych i inna działalność specjalna jak ochrona unikalnych form powierzchni ziemi. SGP publikuje serię wydawniczą Landform Analysis, w której prezentowane są monografie i artykuły naukowe dotyczące różnych aspektów geomorfologii.

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich jest pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów (IAG/AIG) i bierze aktywny udział w jej pracach. Przedstawiciele SGP pełnili bądź pełnią funkcje w zarządzie IAG/AIG, a także przewodniczą grupom roboczym działającym w jej ramach. Obecnie członkiem Zarządu IAG/AIG jest prof. dr hab. Piotr Migoń.

Historia, misja i działalność SGP zostały szerzej opisane w pracach:

Logo SGP: