Sprawozdanie z Letniej Szkoły Sedymentologiczno-Geomorfologicznej

W dniach 24-28 czerwca 2019 r. w Bachotku (Pojezierze Brodnickie) odbyła się Letnia Szkoła Sedymentologiczno-Geomorfologiczna.

Jej problematyka dotyczyła procesów, form i osadów stokowych strefy młodoglacjalnej. Szkołę zorganizowała Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy udziale Komisji Geomorfologii Glacjalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Sekcji Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych Komitetu Badań Czwartorzędu PAN.

Pełne sprawozdanie w .pdf