Piąty Zdalny Wykład Geomorfologiczny

Szanowni Państwo,
Szanowni Członkowie SGP,

Zapraszam na trzeci Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP pt. „Jak przekształcane było wybrzeże Bałtyku? Zapis mikroteksturalny ziaren kwarcowych i wiek zdarzeń na przykładach z Estonii, Łotwy i Szwecji”. Wykład wygłosi dr hab. Edyta Kalińska, prof. UMK. Wykład odbędzie się w dniu 11 maja (środa), o godz. 17.00.

Dr hab. Edyta Kalińska, prof. UMK jest geologiem czwartorzędu i geomorfologiem. Od trzech lat pracuje w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej przez 8 lat pracowała na uniwersytetach w Tartu (Estonia) w Lund (Szwecja) i w Rydze (Łotwa). Jej dotychczasowe prace badawcze związane były z problematyką datowania metodą optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) oraz analizami mikroteksturalnymi osadów eolicznych, wybrzeżowych i glacjalnych w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), w Szwecji i w północno-wschodniej Polsce.

Streszczenie wykładu:
Wybrzeża piaszczyste, które dominują w zachodniej, południowej i wschodniej części Bałtyku, stanowią znakomite archiwum zapisu danych procesów geologicznej. Szczególnie istotny jest tzw. okres postglacjalnych, kiedy po ostatnim zlodowaceniu niecka Bałtyku była wielokrotnie zajmowana przez morza i jeziora, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wahaniach poziomu wody i powstaniu szeregu form i osadów wzdłuż danych linii brzegowych w obszarach, które obecnie znajdują się ponad poziomem morza. Wykład pt. „Jak przekształcane było wybrzeże Bałtyku? Zapis mikroteksturalny ziaren kwarcowych i wiek zdarzeń na przykładach z Estonii, Łotwy i Szwecji” stanowi syntezę czterech projektów badawczych realizowanych w latach 2014-21 przez dr hab. Edytę Kalińską, prof. UMK, których nadrzędnym celem było ustalenie chronologii osadów wybrzeżowych i zapisu zdarzeń sztormowych, które występowały w przeszłości na Bałtyku. Prezentacja oparta będzie na problematyce siedmiu wybrzeżowych obszarów testowych (po jednym z Estonii i Szwecji oraz pięć z Łotwy), reprezentujących szeroki przekrój czasowy od Bałtyckiego Jeziora Lodowego po lata 90-te ubiegłego stulecia.

Link do wykładu na platformie MS Teams.

Link można przekazać osobom zainteresowanym. Do spotkania może dołączyć automatycznie każdy, kto otrzyma wskazany powyżej link (przy dołączaniu do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko).

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,

Piotr Weckwerth
Prezes SGP