Niebawem będziemy mieli przyjemność wysłuchać kolejnego zdalnego wykładu geomorfologicznego SGP pt. „Nagłe zmiany klimatyczno-środowiskowe w trakcie ostatniego zlodowacenia zapisane w sekwencjach lessowo-glebowych w Polsce i w zachodniej części Ukrainy”, który wygłosi prof. dr hab. Zdzisław Jary, w dniu 17 maja, o godz. 17.00. Link do wykładu.

Prof. dr hab. Zdzisław Jary jest profesorem geografii na Uniwersytecie Wrocławskim, kierownikiem Katedry Geografii Fizycznej i byłym dziekanem Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (2012-2016). Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na różnych aspektach badań sekwencji lessowo-glebowych, geomorfologii peryglacjalnej i eolicznej, geoturystyki oraz geoarcheologii. Głównym obszarem jego badań jest Europa Środkowa, a w szczególności obszary lessowe Polski i Ukrainy. Jest przewodniczącym Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk (2019-2023) oraz wiceprezydentem Loess and Pedostratigraphy Working Group Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA). Jest również członkiem założycielem i pierwszym prezesem Polskiej Unii Czwartorzędu (POLQUA).

Wykład prof. dr hab. Zdzisława Jarego będzie się składał z trzech części. W pierwszej będą przedstawione współczesne poglądy związane z definicją lessu oraz jego występowaniem na Ziemi, w Europie i w Polsce. W drugiej części zostaną omówione schematy stratygraficzne lessów polskich Jersaka (1973) i Maruszczaka (1991) wraz z rekomendacją stosowania zunifikowanego modelu stratygrafii lessów opracowanego pierwotnie przez Kuklę i An’a (1989) dla Chińskiej Wyżyny Lessowej, a następnie zmodyfikowanego przez Marković’a i współautorów (2015). Trzecia część wykładu będzie obejmować problemy domeny lessów peryglacjalnych. Zostaną w niej omówione rezultaty badań zespołowych prowadzonych w ramach projektu NCN „Gwałtowne ochłodzenia w trakcie ostatniego zlodowacenia w centralnej części Europejskiego Pasa Lessowego – w Polsce i w zachodniej części Ukrainy”.

Już niebawem będziemy mieli przyjemność wysłuchać kolejnego zdalnego wykładu geomorfologicznego SGP pt. „Zapis katastrofalnych przepływów wód roztopowych w subglacjalnych systemach krajobrazowych: na przykładzie unikatowych zespołów form w północnej Polsce”, który wygłosi prof. dr hab. Wojciech Wysota, w dniu 12 kwietnia, o godz. 17.00. Link do wykładu.

Prof. dr hab. Wojciech Wysota jest profesorem geologii czwartorzędu i geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą morfologii i genezy form polodowcowych w północnej Polsce, a w szczególności form i osadów subglacjalnych. Ponadto prowadzi on badania dotyczące środowisk sedymentacji osadów oraz stratygrafii i paleogeografii ostatniego zlodowacenia w Polsce. Był członkiem Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk (2011-2015) oraz wiceprezydentem Grupy Perybałtyckiej INQUA (2012-2016). Sprawował funkcje dziekana Wydziału Nauk o Ziemi UMK (2012-2016) oraz prorektora UMK ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym (2016-2020). Od 2000 roku pełni funkcję prorektora ds. Badań Naukowych UMK.


Wykład prof. dr hab. Wojciech Wysota będzie obejmować prezentację zespołowych wyników badań unikatowej rzeźby subglacjalnej występującej w północnej Polsce, będącej świadectwem katastrofalnych przepływów wód roztopowych w stadiale głównym zlodowacenia wisły. Na wybranych przykładach z centralnej i północno-wschodniej Polski omówione zostaną przewodnie cechy takiej rzeźby subglacjalnej, specyficzna morfologia i budowa geologiczna form krajobrazu oraz dyskusja na temat ich genezy. Ponadto przedstawiona zostanie także hipoteza dotycząca źródła drenażu wód lodowcowych w tych obszarach.

W imieniu prof. UJK dr hab. Marii Górskiej-Zabielskiej, serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu pt. „GEOMORFOLOGIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI”, który uświetniał IV Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii (1-7. marca 2023). Wykład ten został zarejestrowany w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i można go wysłuchać klikając w link: https://youtu.be/4xLwDg0rrOk

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w III konferencji „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”, która odbędzie się w dniach 21 – 31.07.2023 (I blok sesji)oraz 29.07.2023 – 07.08.2023 (II blok sesji) na Spitsbergenie. W trakcie wydarzenia planowany jest między innymi pobyt w Stacji Polarnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „Petuniabukta”.
Konferencja będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi kierunkami badań realizowanymi w obszarach polarnych jak i przedstawienia własnych wyników i koncepcji badawczych. Możliwość omówienia tych zagadnień bezpośrednio w terenie będzie także okazją do przyjrzenia się dynamicznym procesom zachodzącym w środowisku polarnym pod wpływem zmian klimatu oraz dyskusji nad przyczynami i skutkami tych zjawisk. Zgłoszenia do 24.03.2023

Zgłoszenie Zaproszenie Informacje

Warsztaty terenowe odbyły sie w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w dniu 2 marca 2023 r., z inicjatywy Komisji Metod Sedymentologicznych SGP oraz pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Warszawskiego.