Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP pt. „Nowe spojrzenie na problematykę permafrostu na Svalbardzie”

Zapraszam na drugi Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP pt. „Nowe spojrzenie na problematykę permafrostu na Svalbardzie„. Prelegentem będzie dr hab. Marek Kasprzak, prof. UWr – geomorfolog, pracownik Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestnik wielu wypraw w regiony podbiegunowe. Pasjonuje się szeroko pojmowaną przyrodą nieożywioną. Pracuje głównie w Sudetach i w okolicach Stacji Polarnej im. S. Baranowskiego na Spitsbergenie, gdzie założył sieć monitoringu termicznego gruntu w zlewni rzeki Brattegg. W pracach stosuje narzędzia GIS oraz techniki geofizyczne, w tym tomografię elektrooporową, dobrze nadającą się do obrazowania przemarzniętego podłoża.

Wykład odbędzie się w dniu 16 lutego (środa), o godz. 17.00.
Link do wykładu na platformie MS Teams. Link można przekazać osobom zainteresowanym. Do spotkania może dołączyć automatycznie każdy, kto otrzyma wskazany powyżej link (przy dołączaniu do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko).
Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,
Piotr Weckwerth
Prezes SGP

Dodatkowe informacje o wykładzie: Permafrost, wyróżniany zgodnie z przyjętą definicją wyłącznie pod względem kryterium termicznego, jest obiektem licznych studiów. Obserwowane w ostatnich dekadach wzmożone zainteresowanie jego cechami i zasięgiem wiąże się m.in. z uwalnianiem uwięzionych w nim dotąd gazów cieplarnianych czy aktywizacją procesów geomorfologicznych na powierzchni terenu w związku z pogłębianiem warstwy czynnej. Jednocześnie oczywiste trudności w badaniu permafrostu powodują, że wiele kwestii wciąż wymaga doprecyzowania, zwłaszcza w obliczu funkcjonowania utartych, niekoniecznie słusznych schematów. W planowanym wystąpieniu zaprezentowany zostanie krótki przegląd wybranych, nowych publikacji traktujących o zasięgu permafrostu oraz obszarach problemowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wybrzeża morskie oraz masywy górskie. Przedyskutowane zostanie zjawisko intruzji słonej wody morskiej w głąb lądu oraz występowanie warstwy czynnej w spągu permafrostu. Pokazane zostaną przykłady obrazowania geofizycznego stref głębokiego rozmarzania podłoża skalnego uzależnione od warunków topograficzno-hydrologicznych, co powinno być istotnym wkładem w modele hydrogeologiczne na obszarach zimnych. Podane zostaną też uwagi dotyczące z jednej strony nadużywania pojęcia degradacji permafrostu, a z drugiej strony spodziewanych zagrożeń związanych z tym procesem, rzadko dyskutowane w literaturze. Finalnie wskazany będzie deficyt pewnych danych, zwłaszcza w relacjach między powierzchniami wieloletnio przemarzniętymi i sezonowo przemarzającymi.