Zdalny wykład geomorfologiczny pt. „Lessy peryglacjalne i ich geneza w świetle badań reperowych stanowisk lessowych z Polski i Ukrainy”

W dniu 15 marca o godzinie 17.00 zapraszamy na kolejny zdalny wykład geomorfologiczny pt. „Lessy peryglacjalne i ich geneza w świetle badań reperowych stanowisk lessowych z Polski i Ukrainy”, który wygłosi dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS.
Link do wykładu.

Dr hab. Przemysław Mroczek jest geografem, specjalistą w zakresie paleogeografii czwartorzędu. W ostatnich 20 latach w różnych zespołach badawczych prowadził badania obszarów lessowych Europy Środkowo-Wschodniej. Jest autorem dwóch monografii lessowych i współautorem blisko 200 artykułów naukowych, w tym ponad 40 z listy JCR. Jest on pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS w Lublinie, gdzie wypromował ponad 40 licencjatów i magistrantów. Był wykonawcą w kilkunastu projektach badawczych KBN/NCN. Aktualnie jest on członkiem PAU i ekspertem KBCz PAN, jak też pełni liczne funkcje m.in. jest członkiem zarządów Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wikipedysta z zamiłowania do otwartej nauki.

Wykład dr hab. Przemysława Mroczka będzie dotyczył prezentacji wyników własnych i współautorskich badań paleośrodowiskowych prelegenta z obszaru Polski i Ukrainy. W ujęciu popularno-naukowym omówiona zostanie geneza lessów, historia ich badań, zróżnicowanie stratygraficzne i regionalne. Ponadto, na wybranych przykładach zaprezentowane zostaną nowoczesne metody laboratoryjnych badań lessów stosowane przez prelegenta. Ciekawostki i mity o lessach, jak też wyjątkowa atrakcyjność geoturystyczna obszarów lessowych będą ważnym elementem tej prelekcji.