Zdalny wykład geomorfologiczny

Niebawem będziemy mieli przyjemność wysłuchać kolejnego zdalnego wykładu geomorfologicznego SGP pt. „Nagłe zmiany klimatyczno-środowiskowe w trakcie ostatniego zlodowacenia zapisane w sekwencjach lessowo-glebowych w Polsce i w zachodniej części Ukrainy”, który wygłosi prof. dr hab. Zdzisław Jary, w dniu 17 maja, o godz. 17.00. Link do wykładu.

Prof. dr hab. Zdzisław Jary jest profesorem geografii na Uniwersytecie Wrocławskim, kierownikiem Katedry Geografii Fizycznej i byłym dziekanem Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (2012-2016). Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na różnych aspektach badań sekwencji lessowo-glebowych, geomorfologii peryglacjalnej i eolicznej, geoturystyki oraz geoarcheologii. Głównym obszarem jego badań jest Europa Środkowa, a w szczególności obszary lessowe Polski i Ukrainy. Jest przewodniczącym Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk (2019-2023) oraz wiceprezydentem Loess and Pedostratigraphy Working Group Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA). Jest również członkiem założycielem i pierwszym prezesem Polskiej Unii Czwartorzędu (POLQUA).

Wykład prof. dr hab. Zdzisława Jarego będzie się składał z trzech części. W pierwszej będą przedstawione współczesne poglądy związane z definicją lessu oraz jego występowaniem na Ziemi, w Europie i w Polsce. W drugiej części zostaną omówione schematy stratygraficzne lessów polskich Jersaka (1973) i Maruszczaka (1991) wraz z rekomendacją stosowania zunifikowanego modelu stratygrafii lessów opracowanego pierwotnie przez Kuklę i An’a (1989) dla Chińskiej Wyżyny Lessowej, a następnie zmodyfikowanego przez Marković’a i współautorów (2015). Trzecia część wykładu będzie obejmować problemy domeny lessów peryglacjalnych. Zostaną w niej omówione rezultaty badań zespołowych prowadzonych w ramach projektu NCN „Gwałtowne ochłodzenia w trakcie ostatniego zlodowacenia w centralnej części Europejskiego Pasa Lessowego – w Polsce i w zachodniej części Ukrainy”.