Nowy zdalny wykład geomorfologiczny

Już niebawem będziemy mieli przyjemność wysłuchać kolejnego zdalnego wykładu geomorfologicznego SGP pt. „Zapis katastrofalnych przepływów wód roztopowych w subglacjalnych systemach krajobrazowych: na przykładzie unikatowych zespołów form w północnej Polsce”, który wygłosi prof. dr hab. Wojciech Wysota, w dniu 12 kwietnia, o godz. 17.00. Link do wykładu.

Prof. dr hab. Wojciech Wysota jest profesorem geologii czwartorzędu i geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą morfologii i genezy form polodowcowych w północnej Polsce, a w szczególności form i osadów subglacjalnych. Ponadto prowadzi on badania dotyczące środowisk sedymentacji osadów oraz stratygrafii i paleogeografii ostatniego zlodowacenia w Polsce. Był członkiem Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk (2011-2015) oraz wiceprezydentem Grupy Perybałtyckiej INQUA (2012-2016). Sprawował funkcje dziekana Wydziału Nauk o Ziemi UMK (2012-2016) oraz prorektora UMK ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym (2016-2020). Od 2000 roku pełni funkcję prorektora ds. Badań Naukowych UMK.


Wykład prof. dr hab. Wojciech Wysota będzie obejmować prezentację zespołowych wyników badań unikatowej rzeźby subglacjalnej występującej w północnej Polsce, będącej świadectwem katastrofalnych przepływów wód roztopowych w stadiale głównym zlodowacenia wisły. Na wybranych przykładach z centralnej i północno-wschodniej Polski omówione zostaną przewodnie cechy takiej rzeźby subglacjalnej, specyficzna morfologia i budowa geologiczna form krajobrazu oraz dyskusja na temat ich genezy. Ponadto przedstawiona zostanie także hipoteza dotycząca źródła drenażu wód lodowcowych w tych obszarach.