Sprawozdanie ze Zjazdu Geomorfologów Polskich – 13-16 października 2021, Gdańsk

XII Zjazd Geomorfologów Polskich

„Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska”

 

W dniach 14-16 października 2021 roku odbył się w Gdańsku XII Zjazd Geomorfologów Polskich współorganizowany przez Uniwersytet Gdański, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich i Komitet Badań Czwartorzędu PAN. Temat przewodni konferencji nawiązywał do najważniejszego aktualnie zagadnienia w badaniach przyrodniczych, czyli globalnych zmian środowiska. Patronat honorowy nad Zjazdem objęli: JM Rektor UG- prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii – dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG. Udział wzięło niemal 140 osób reprezentujących ponad 20 instytucji naukowych z Polski oraz zaproszeni goście z zagranicy.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego zjazdu był prof. dr hab. Wojciech Tylmann, a w jego skład wchodzili głównie pracownicy Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii UG. Zjazd otrzymał wsparcie organizacyjne i naukowe ze strony Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Bogaty plan trzydniowej konferencji wypełniony był sesjami plenarnymi, tematycznymi i posterowymi. W ramach sesji plenarnych wysłuchano pięciu wystąpień o charakterze referatów zaproszonych wygłoszonych przez naukowców o międzynarodowej renomie. Dotyczyły one głównie palących problemów związanych z globalnymi zmianami środowiska: “Anthropocene planet” (Mark Williams), “Our coasts at risk” (Karl Stattegger), “From varves to global climate reconstructions” (Martin Grosjean), “Cold environments dynamics documented with cosmogenic nuclides” (Vincent Rinterknecht), a także “Long-term evolution of rocky coasts in the Mediterranean: Lessons from the Maltese Island” (Mauro Soldati). Również w ramach sesji plenarnych zaprezentowano laureatów Dyplomu im. Stefana Kozarskiego za najlepszą pracę doktorską z geomorfologii, który rokrocznie przyznawany jest przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Przedstawić swoje osiągnięcia okazję mieli: Anita Bernatek-Jakiel (UJ), Filip Duszyński (UWr), Maurycy Żarczyński (UG) oraz Milena Różycka (UWr).

Program dnia w znacznej mierze wypełniało sześć prowadzonych równolegle sesji tematycznych odzwierciedlających zróżnicowany zakres wyników badań prezentowanych przez uczestników konferencji. Najbardziej oblegana była sesja Geomorfologia glacjalna i peryglacjalna (14 referatów), w dalszej kolejności Rekonstrukcje zmian środowiska (12 referatów), Geomorfologia eoliczna (11 referatów), Geomorfologia fluwialna (10 referatów), Geomorfologia strukturalna i procesy stokowe (9 referatów) oraz GIS i metody badań w geomorfologii (9 referatów). Natomiast w godzinach wieczornych odbywały się sesje posterowe, w czasie których zaprezentowano łącznie niemal 50 posterów. Ważnym wydarzenie w czasie zjazdu było walne zebranie członków Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, w czasie którego wybrano nowe władze stowarzyszenia. Prezesem na kadencję 2021-2024 został Piotr Weckwerth (UMK), a towarzyszyć mu będą jako wiceprezesi: Barbara Woronko (UW) i Jacek Forysiak (UŁ). Sekretarzem Zarządu pozostała na kolejna kadencję Anna Orłowska (UMCS), a skarbnikiem została Ewelina Lipka (UAM).