Pierwszy wykład geomorfologiczny w 2022 r.

Nowy rok proponujemy zacząć wykładem geomorfologicznym pt. „Zobaczyć świat w ziarenku piasku… i paleoklimat Ziemi w okruchach podlodowcowego kalcytu”, który wygłosi prof. dr Sławek Tułaczyk. Na wydarzenie zapraszamy na platformę MS Teams już 19 stycznia (środa), o godz. 17.00.

Link do wykładu na platformie MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apa7-Up-7kXbXxIpfRXi-CMdbO5ItkhqyGHydqbkk2qw1%40thread.tacv2/1641503295589?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%22ec682484-655d-46f5-a9f3-0566ea568545%22%7d

Link można przekazać osobom zainteresowanym. Do spotkania może dołączyć automatycznie każdy, kto otrzyma wskazany powyżej link (przy dołączaniu do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko).

Temat wykładu w interesujący sposób łączy zagadnienia glacjologiczne i gechemiczne. Dla naukowców rozważających wpływ ocieplającego się obecnie klimatu na poziom morza jest szczególnie ważne, żeby zrozumieć zmiany konfiguracji i dynamiki lądolodów w okresach czwartorzędowych ociepleń klimatycznych. Niestety, osady podlodowcowe rzadko można datować izotopowo, a nawet jeśli, to odzwierciedlają one tylko pojedyncze, krótko trwające wydarzenia geologiczne. Od 2017 roku prof. Tułaczyk, wraz z dwoma geochemikami (Prof. Blackburn i Prof. Hain), pracuje nad próbkami osadów chemicznych (kalcyt i opal), które uformowały się w wodach podlodowcowych i które można datować metodą uranowo-torową. Datowanie to wykazało, że osadzanie się niektórych próbek osadów zajęło ponad 100 000 lat. Na podstawie tych próbek udowodniliśmy (Blackburn et al., 2020, Nature), że duża część lądolodu wschodniej Antarktydy, który uprzednio był uważany za niewrażliwy na ocieplenia klimatyczne, wycofała się o setki kilometrów w czasie długiego interglacjalu 400 000 lat temu (interglacjal Mazowiecki, MIS 11). Dzięki szczegółowemu datowaniu tych próbek możemy też wykazać, że lądolód antarktyczny reagował na krótsze zmiany klimatyczne na skale tysiącleci, które są wyraźnie widoczne w danych klimatycznych pochodzących z antarktycznych rdzeni lodowych (Antarctic Isotopic Maxima, AIM), i które są związane ze zmianami w globalnej cyrkulacji termohalinowej (Antarctic Meridional Overturning Circulation, AMOC). Wyniki naszych badań wykazują, że lądolód antarktyczny reagował w czasie czwartorzędu na nawet względnie krótkie zmiany klimatyczne.

Prof. dr Sławek Tułaczyk jest autorem 125 publikacji naukowych w tym 8 w ‘Science’ i ‘Nature.’ Brał udział w dwunastu wyprawach naukowych na Antarktydę i przeprowadził liczne badania terenowe na Alasce, Grenlandii, Islandii i w północnej Kanadzie. W 1998 otrzymał doktorat z glacjologii na Kalifornijskim Instytucie Technologicznym, gdzie także zdobył tytuł magistra w geotechnice. Jego kariera naukowa zaczęła się w Instytucie Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 1989 ukończył studia magisterskie. Prof. Tułaczyk jest członkiem honorowym Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologicznego.