Nowe Zdalne Wykłady Geomorfologiczne

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, zapraszam wszystkich zainteresowanych geomorfologią do uczestnictwa w Zdalnych Wykładów SGP w roku akademickim 2022/2023, podczas których zostaną zaprezentowane nowe, ostatnio publikowane wyniki badań geomorfologicznych, z zakresu różnych gałęzi geomorfologii. Liczymy, że kontynuacja tej znakomitej idei będzie cieszyć się tak jak poprzednio Państwa szerokim zainteresowaniem.

Zdalne wykłady będą prowadzone on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Program wykładów przedstawia tabela. Linki do poszczególnych wystąpień zostaną wysłane w terminach bezpośrednio poprzedzających wykłady.

Pierwszy Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP, pt. „Stratygrafia czwartorzędu Polski – stan obecny”, wygłosi prof. dr hab. Leszek Marks w dniu 23 listopada 2022 r.,  o godz. 17.00. Link do wykładu.

Prof. dr hab. Leszek Marks jest geologiem, specjalistą w zakresie geologii czwartorzędu, geologii klimatycznej i kartografii geologicznej. Prowadził badania w Polsce, Niemczech, Egipcie, Chorwacji i Stanach Zjednoczonych oraz na Białorusi, Ukrainie i Spitsbergenie. Jest autorem prawie 500 monografii, artykułów i abstraktów konferencyjnych. Pełnił różne funkcje na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, w wielu organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz radach redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. Jest członkiem korespondentem PAU.

Wykład prof. dr hab. Leszka Marksa nosi tytuł „Stratygrafia czwartorzędu Polski – stan obecny”. Początki stratygrafii czwartorzędu Polski powstały już w końcu XIX wieku, ale szeroko rozwinięty program kartografii geologicznej w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach dostarczył wielu nowych materiałów geologicznych, co przyczyniło się do zmodyfikowania i rozbudowy podziału stratygraficznego czwartorzędu oraz wprowadzenia wielu nowych jednostek stratygraficznych. Z kolei ustanowienie w ostatnich kilkunastu latach zasadniczych ram podziału stratygraficznego czwartorzędu w skali globalnej stwarza konieczność weryfikacji wyróżnianych w Polsce jednostek stratygraficznych, ponieważ większość z nich nie posiada dotychczas standardowego udokumentowania. W trakcie wykładu będą omówione powszechnie akceptowane zasady definiowania jednostek stratygraficznych, a także zostaną przedstawione podstawowe jednostki stratygraficzne czwartorzędu Polski, których sytuacja geologiczna pozwala na wiarygodną korelację z jednostkami stratygraficznymi czwartorzędu wyróżnianymi w Europie.

Pozdrawiam,

Piotr Weckwerth,

Prezes SGP