Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, zapraszam wszystkich zainteresowanych geomorfologią do uczestnictwa w Zdalnych Wykładów SGP w roku akademickim 2022/2023, podczas których zostaną zaprezentowane nowe, ostatnio publikowane wyniki badań geomorfologicznych, z zakresu różnych gałęzi geomorfologii. Liczymy, że kontynuacja tej znakomitej idei będzie cieszyć się tak jak poprzednio Państwa szerokim zainteresowaniem.

Zdalne wykłady będą prowadzone on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Program wykładów przedstawia tabela. Linki do poszczególnych wystąpień zostaną wysłane w terminach bezpośrednio poprzedzających wykłady.

Pierwszy Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP, pt. „Stratygrafia czwartorzędu Polski – stan obecny”, wygłosi prof. dr hab. Leszek Marks w dniu 23 listopada 2022 r.,  o godz. 17.00. Link do wykładu.

Prof. dr hab. Leszek Marks jest geologiem, specjalistą w zakresie geologii czwartorzędu, geologii klimatycznej i kartografii geologicznej. Prowadził badania w Polsce, Niemczech, Egipcie, Chorwacji i Stanach Zjednoczonych oraz na Białorusi, Ukrainie i Spitsbergenie. Jest autorem prawie 500 monografii, artykułów i abstraktów konferencyjnych. Pełnił różne funkcje na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, w wielu organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz radach redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. Jest członkiem korespondentem PAU.

Wykład prof. dr hab. Leszka Marksa nosi tytuł „Stratygrafia czwartorzędu Polski – stan obecny”. Początki stratygrafii czwartorzędu Polski powstały już w końcu XIX wieku, ale szeroko rozwinięty program kartografii geologicznej w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach dostarczył wielu nowych materiałów geologicznych, co przyczyniło się do zmodyfikowania i rozbudowy podziału stratygraficznego czwartorzędu oraz wprowadzenia wielu nowych jednostek stratygraficznych. Z kolei ustanowienie w ostatnich kilkunastu latach zasadniczych ram podziału stratygraficznego czwartorzędu w skali globalnej stwarza konieczność weryfikacji wyróżnianych w Polsce jednostek stratygraficznych, ponieważ większość z nich nie posiada dotychczas standardowego udokumentowania. W trakcie wykładu będą omówione powszechnie akceptowane zasady definiowania jednostek stratygraficznych, a także zostaną przedstawione podstawowe jednostki stratygraficzne czwartorzędu Polski, których sytuacja geologiczna pozwala na wiarygodną korelację z jednostkami stratygraficznymi czwartorzędu wyróżnianymi w Europie.

Pozdrawiam,

Piotr Weckwerth,

Prezes SGP

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych” (4–5 listopada 2022 r., Warszawa), dedykowanej prof. dr hab. Elżbietcie Mycielskiej-Dowgiałło z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Pani Profesor. Szczegółowe informacje dotyczące przesyłania abstraktów, dokonania opłaty za uczestnictwo oraz ramowy program konferencji znajdą Państwo w Komunikacie nr 2. Konferencja ta odbędzie sie w dniu 4 listopada 2022 r.

Z przyjemnością informujemy, że dr Anita Bernatek-Jakiel została uhonorowana prestiżową nagrodą Early Career Medal, przyznawaną przez Międzynarodową Unię Geomorfologiczną (International Association of Geomorphologists – IAG). Dr Anta Bernatek-Jakiel pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznana przez IAG nagroda jest przede wszystkim wyrazem osiągnięć naukowych dr A. Bernatek-Jakiel w zakresie prowadzonych badań geomorfologicznych oraz zaangażowania w pracach krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach skupiających społeczność geomorfologów.
Serdeczne gratulacje!
 
Fotografie autorstwa M. Sobuckiego, K. Krzemienia oraz M. Jakiela przedstawiają dr Anitę Bernatek-Jakiel w trakcie badań terenowych. Dziękujemy za ich udostępnienie.

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,

z przykrością informuję, że w dniu 30 sierpnia 2022 zmarł prof. dr hab. Andrzej Karczewski – geograf i geomorfolog specjalizujący się w problematyce rzeźby glacjalnej oraz rekonstrukcjach paleogeograficznych dotyczących czwartorzędu, Członek – Założyciel i Członek Honorowy Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Prof. Andrzej Karczewski swoją karierę naukową związał z ośrodkiem poznańskim, gdzie m.in. pełnił funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz przez ponad 20 lat kierował Zakładem Geologii Glacjalnej UAM. W swoich pracach badawczych najwięcej miejsca poświęcił charakterystyce osadów lodowcowych i genezie rzeźby na Niżu Środkowoeuropejskim, biorąc między innymi udział w pracach komisji INQUA. Wiele miejsca w swoich publikacjach poświecił problematyce kartowania geomorfologicznego, czego świadectwem są ciągle aktualne i wykorzystywane liczne mapy geomorfologiczne wielu fragmentów Polski (m.in. Nizina Szczecińska i Pojezierze Myśliborskie) czy Spitsbergenu (rejon Hornsundu i Petuniabukty). Część map uzyskała w ostatnich dekadach wznowienia w postaci cyfrowej, przy aktywnym udziale autora w ich reedycji. Prof. Karczewski był również prekursorem badań współczesnych procesów denudacyjnych zachodzących na stokach młodoglacjalnych w okolicach Poznania. Od lat 70. XX wieku włączył się w nurt działań ekspedycyjnych, uczestnicząc wielokrotnie w wyprawach na Kaukaz oraz na Spitsbergen, jako jeden z inicjatorów poznańskiego programu badań polarnych i jego koordynator. W ciągu swojej aktywności akademickiej Profesor Andrzej Karczewski był niestrudzonym dydaktykiem oraz wychowawcą młodzieży, między innymi w ramach prowadzonych przez niego seminariów o zróżnicowanej tematyce geomorfologicznej, fizjograficznej i turystycznej z elementami aplikacyjnymi dla lokalnej gospodarki. Był członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN, Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, International Union for Quaternary Research.

Pożegnanie prof. Andrzeja Karczewskiego rozpocznie się Mszą Świętą w kościele Św. Anny w Poznaniu, przy ul. Limanowskiego 13, w poniedziałek 5 września br. o godz. 9:30. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się także 5 września, o godzinie 11:00 na Cmentarzu parafialnym św. Jana Vianneya w Poznaniu przy ul. Lutyckiej.

Cześć Jego pamięci!

Piotr Weckwerth

Prezes SGP

W dniach 27.06.2022-01.07.2022 na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie odbyło się międzynarodowe sympozjum młodych naukowców “Geomorfologia w badaniach Czwartorzędu”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (SGP), Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Geomorfologów (IAG). W sympozjum uczestniczyło 20 osób z 6 krajów.

Czytaj dalej

Mamy przyjemność poinformować, że jest jeszcze możliwość rejestracji uczestników i nadsyłania zgłoszeń referatów lub posterów oraz streszczeń wystąpień w ramach konferencji naukowej „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych” (4–5 listopada 2022 r., Warszawa), dedykowanej prof. dr hab. Elżbietcie Mycielskiej-Dowgiałło z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Pani Profesor.

Termin rejestracji uczestników i nadsyłania zgłoszeń referatów lub posterów został przesunięty do dnia 15 września 2022, natomiast nadsyłanie streszczeń wystąpień możliwe jest do dnia 10 października 2022.

Jednocześnie ponawiamy zaproszenie do wzięcia udziału w tej Konferencji, która jest bardzo dobrą okazją do spotkania wszystkich badaczy stosujących metody sedymentologiczne. Celem Jubileuszowego spotkania będzie także zaprezentowanie wyników badań osadów z różnych środowisk sedymentacyjnych (m.in.: glacjalnego, fluwialnego, stokowego, eolicznego, jeziornego, litoralnego) oraz dyskusja na temat ich wartości i możliwości interpretacji, jakie wynikają z udoskonalania dotychczas stosowanych metod oraz pojawienia się nowych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym i uaktualnionym Komunikacie 1.