W imieniu Organizatorów, mamy przyjemność zaprosić Państwa, a szczególnie Młodych Geomorfologów, do udziału w XV Warsztatach Młodych Geomorfologów, które odbędą się w Łodzi w roku 2024. Tematyka przyszłorocznej edycji Warsztatów będzie poświęcona badaniom paleogeograficznym, a w szczególności wykorzystywanych w nich metod badawczych. Warsztaty dedykowane są studentom studiów licencjackich, magisterskich oraz uczestnikom szkół doktorskich. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania prowadzonych przez siebie badań. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Komunikacie 1.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu dr. Mike’a Hiltona (School of Geography, University of Otago, New Zealand) pt. „Restoring dune dynamism for conservation and hazard management”. Wykład ten jest drugim wykładem z cyklu „AMU Invited Lecture Series in Aeolian Geomorphology in Coastal Areas” organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu ID-UB. Zostanie on wygłoszony 9 listopada (czwartek) o godz. 17.00 na platformie MS Teams.


Link do spotkania (aktywny od 16:45)

Wraz z geomorfologami z Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszamy do udziału w XIII ZJEŹDZIE GEOMORFOLOGÓW POLSKICH, który odbędzie się w Łodzi pod hasłem „Naturalne i antropogeniczne przemiany rzeźby terenu”, w dniach 17-20 czerwca 2024 roku. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. uczestnictwa w Zjeździe i jego programu znajdują się w załączonym Komunikacie I.

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dniu 15 listopada o godzinie 17.00 w kolejnym Zdalnym Wykładzie Geomorfologicznym SGP. Wykład nosi tytuł „Recesja południowego skraju ostatniego lądolodu skandynawskiego w świetle datowań głazów narzutowych metodą 10Be” i będzie wygłoszony przez dr Karola Tylmanna (Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański), link MSTeams.

Dr Karol Tylmann jest adiunktem w Pracowni Rekonstrukcji Procesów Geomorfologicznych Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Uniwersytetu Gdańskiego. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na wykorzystaniu izotopów kosmogenicznych w rekonstrukcjach chronologii i dynamiki recesji dawnych lądolodów i lodowców jak również na analizach form glacjalnych z wykorzystaniem technik GIS oraz na badaniach sedymentologicznych glin lodowcowych. Głównym obszarem jego badań jest południowy skraj ostatniego lądolodu skandynawskiego w Polsce północnej oraz w południowej części niecki Bałtyku. Jest członkiem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i wiceprzewodniczącym Komisji Geomorfologii Glacjalnej, członkiem Perybałtyckiej Grupy Roboczej INQUA oraz przewodniczącym komitetu wybierającego corocznych laureatów Hans Oeschger Medal Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (EGU).

Wykład będzie dotyczyć chronologii oraz dynamiki recesji ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszarze Polski oraz Niemiec, rekonstruowanej głównie na podstawie datowania głazów narzutowych metodą izotopu kosmogenicznego 10Be. Przedstawione zostaną dotychczasowe poglądy na przebieg ostatniej deglacjacji tego obszaru, jak również główne problemy i pytania badawcze, które nie doczekały się jeszcze jednoznacznych rozstrzygnięć. Kwestie te są nierzadko powodem ożywionych dyskusji i polemik, ponieważ wyniki datowania osadów i form glacjalnych nie zawsze dają się pogodzić z innymi wynikami i często bardzo trudno jest je korelować na większych obszarach. Sytuacja taka ma miejsce szczególnie w strefie południowego skraju ostatniego lądolodu skandynawskiego gdzie bywa, że lokalne schematy stratygraficzne i modele recesji lądolodu wzajemnie się wykluczają. Jednak coraz większa ilość dostępnych wyników datowania metodą izotopu kosmogenicznego 10Be wraz z istniejącymi danymi geochronologicznymi (daty radiowęglowe, daty luminescencyjne, czy inne daty kosmogeniczne) pozwalają z jednej strony na potwierdzenie części koncepcji znanych z literatury, a z drugiej strony na zaproponowanie nowych interpretacji i modeli, które być może pozwolą na pełniejsze zrozumienie dynamiki ostatniej deglacjacji w tej części Niżu Europejskiego.

W imieniu Zarządu Głównego SGP, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych geomorfologią do uczestnictwa w Zdalnych Wykładach Geomorfologicznych SGP, podczas których zostaną zaprezentowane nowe, ostatnio publikowane wyniki badań. Jesteśmy przekonani, że kontynuacja Wykładów w bieżącym roku akademickim będzie cieszyła się tak jak poprzednio dużym zainteresowaniem i umożliwi dyskusję nad nowymi problemami badań prowadzonych przez grono znanych polskich geomorfologów.
Zdalne wykłady będą prowadzone z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Linki do poszczególnych wystąpień zostaną wysłane w terminach bezpośrednio poprzedzających wykłady. Program wykładów znajduje się w załączniku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu wykładów online „AMU Invited Lecture Series in Aeolian Geomorphology in Coastal Areas” organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu ID-UB. Wykłady zostały przygotowane przez specjalistów z różnych ośrodków naukowych na świecie (harmonogram w załączniku) i będą poruszały problemy funkcjonowania wydm w obszarach nadmorskich oraz interakcji procesów działających na styku morza i lądu w kontekście zmian klimatu i rosnącego poziomu morza. 

Pierwszy z wykładów „Beach-dune interaction and controls on the evolution of a sandy beach system” wygłosi prof. Robin Davidson-Arnott (Department of Geography, Environment and Geomatics; University of Guelph, Canada) w czwartek, 19 października br. o godz. 16:30, na platformie MS Teams

Link do spotkania (aktywny od godz. 16:15)