Sesja naukowa Paleogeografia Schyłku Vistulianu

Zapraszamy Państwa do udziału w kameralno-terenowej sesji naukowej, podczas której zaprezentowane i przedyskutowane zostaną wyniki obecnie prowadzonych badań form i osadów akumulowanych po fazie maksymalnego zasięgu lądolodu wisły do początku ocieplenia interglacjalnego holocenu. Szczególny nacisk chcemy położyć na badania dotyczące paleogeografii młodszego dryasu.
Celem sesji jest przedstawienie poglądów na temat zmian funkcjonowania środowiska po fazie maksymalnego zasięgu lądolodu wisły i pessimum klimatycznego na Niżu Środkowoeuropejskim. Geologiczne, geomorfologiczne i paleoekologiczne badania prowadzone w różnych geomorfologicznie obszarach i różnych środowiskach sedymentacyjnych dają podstawy do rekonstrukcji zmian środowiska w zarysowanym okresie, jednak w wielu przypadkach prowadzą do rozbieżnych wniosków. Prezentacja poglądów oraz ich przedyskutowanie mogą umożliwić uzyskanie bardziej spójnego obrazu paleogeografii kilku tysięcy lat poprzedzających holocen.
W części terenowej organizatorzy zaprezentują stanowiska w dolinie Warty (Kotlina Sieradzka), w których udokumentowana została reakcja biotycznych i abiotycznych składowych środowiska na późnovistuliański cykl zmian klimatycznych, a przede wszystkim na ochłodzenie młodszego dryasu.

Komunikat 1

Karta zgłoszeniowa