Nowy Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dniu 13 grudnia o godzinie 17.00 w kolejnym Zdalnym Wykładzie Geomorfologicznym SGP. Wykład nosi tytuł „Rozwój początków koryt rzecznych – uwarunkowania i funkcjonowanie nisz źródliskowych w zlewniach młodoglacjalnych” i będzie wygłoszony przez dr hab. Małgorzatę Mazurek, profesor UAM (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Link do wykładu

Dr hab. Małgorzata Mazurek, profesor UAM, jest geografem fizycznym, geomorfologiem, hydrogeomorfologiem i geoekologiem związanym naukowo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniona jest w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Ważniejsze kierunki jej zainteresowań stanowią badania nad krążeniem wody i przepływem materii mineralnej w zlewniach rzecznych z uwzględnieniem roli zjawisk ekstremalnych oraz zagadnienia dotyczące inicjacji i rozwoju systemu rzecznego na obszarach młodoglacjalnych. Prowadzi także prace nad rozpoznaniem współczesnego systemu denudacyjnego strefy polarnej (Spistbergen), bierze udział w interdyscyplinarnych badaniach torfowisk źródliskowych w Polsce w zakresie badań hydrologicznych, hydrogeologicznych, hydrochemicznych i geochemicznych. Oprócz pracy akademickiej uczestniczy w pracach towarzystw naukowych, m.in.: Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jest członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

Wykład będzie dotyczyć rozwoju początków koryt rzecznych w kontekście uwarunkowań i funkcjonowania nisz źródliskowych w zlewniach młodoglacjalnych. W systemie fluwialnym początki koryt rzecznych (dolin rzecznych) stanowią strefę bezpośredniego kontaktu podsystemu stokowego i korytowego, a sposoby ich inicjacji są ściśle związane z drogami krążenia wód w systemie stokowym. Dlatego za istotny czynnik morfogenetyczny w rozwoju tych form na obszarach młodoglacjalnych należy uznać wody podziemne. Problematyka wykładu będzie dotyczyć udziału erozji źródliskowej w rozwoju początków koryt/dolin rzecznych wykształconych w postaci nisz źródliskowych w dorzeczu Parsęty. Przedstawione zostaną uwarunkowania i efekty morfologiczne oddziaływania erozji źródliskowej w odcinkach źródliskowych cieków. Wydzielone w oparciu o charakterystyki środowiskowe typy nisz źródliskowych są podstawą wskazania mechanizmu ich rozwoju oraz odmiennego sposobu włączania w stałą sieć rzeczną.