PhD Contest

Stefan Kozarski Award by the Association of Polish Geomorphologists:

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 1999 | 1997 | 1996

Awards by the Association of Polish Geomorphologists:

1994 | 1993 | 1992

Awards by Commission of Geomorphology of the Polish Geographical Society:

1989 | 1988 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1981/82

2019

Dr Maurycy Żarczyński

Environmental change during the last 2000 years recorded in microfacies and geochemistry of varved sediments from Lake Żabińskie (northeastern Poland)
Supervisor: prof. dr hab. Wojciech Tylmann
University of Gdańsk

2018

Dr Filip Maria Duszyński

Ewolucja progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych i geofizycznych
Supervisor: prof. dr hab. Piotr Migoń, dr Marek Kasprzak
University of Wrocław

2017

dr Anita Bernatek-Jakiel

Rola sufozji w rozwoju gór średnich na przykładzie Bieszczadów
Supervisor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Jagiellonian University in Kraków

2016

Dr Katarzyna Biejat

Title: Morfodynamika wydm gwiaździstych w obszarach o bimodalnym reżimie wiatru
Supervisor: dr hab. Bogdana Izmaiłow, dr hab. Maciej Dłużewski
University of Warsaw

Dr Michał Łyp

Title: Zróżnicowanie hydrodynamiki potoku średniogórskiego i jego morfologiczne skutki na przykładzie Stryszawki w Beskidach Zachodnich
Supervisor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Jagiellonian University in Kraków

Dr Eliza Płaczkowska

Title: Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich)
Supervisor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Jagiellonian University in Kraków

2014

Dr Karol Tylmann

Title: Dynamika procesów glacjalnych na obszarze Garbu Lubawskiego podczas ostatniego zlodowacenia
Supervisor: prof. dr hab. Wojciech Wysota, prof. dr hab. Jan Piotrowski
Nicolaus Copernicus University in Toruń

2013

Dr Jakub Małecki

Title: The present-day state of Svenbreen (Svalbard) and changes of its physical properties after the termination of the Little Ice Age
Supervisor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Adam Mickiewicz University in Poznań

2012

Dr Aleksandra Majecka

Title: Postwarciańskie przekształcenia rzeźby obszarów wododziałowych na Wysoczyźnie Łódzkiej (na przykładzie międzyrzecza Mrogi i Mrożący)
Supervisor: Prof. dr hab. Krystyna Turkowska
University of Łódź

2011

Dr Piotr Kłapyta

Title: Późnoglacjalny i holoceński etap ewolucji rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich
Supervisor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Jagiellonian University in Kraków

Dr Adam Nawrot

Title: Operation of the small glacierized catchment geosystem (Arie, Spitsbergen)
Supervisor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Adam Mickiewicz University in Poznań

2010

Dr inż. Jerzy Zasadni

Title: Deglacjacja Alp Zillertalskich (Austria) w późnym glacjale i holocenie
Supervisor: Prof. dr hab. Witold Zuchiewicz
AGH University of Science and Technology in Kraków

2009

Dr Agnieszka Placek

Title: Rzeźba strukturalna Sudetów w świetle odporności skał i numerycznego modelu wysokości
Supervisor: Prof. dr hab. Piotr Migoń
University of Wrocław

2008

Dr Piotr Hermanowski

Title: Paleoglacjologia lobu Odry w czasie zlodowacenia wisły, Polska północno-zachodnia i północno-wschodnie Niemcy
Supervisor: Prof. dr hab. Jan A. Piotrowski
University of Silesia in Katowice

2007

Dr Joanna Korpak

Title: Morfologiczna rola budowli regulacyjnych w górskich systemach fluwialnych
Supervisor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Jagiellonian University in Kraków

2006

Dr Marek Majewski

Title: Procesy denudacyjne w rynnie jeziora Jasień
Supervisor: Prof. dr hab. Wacław Florek
Pomeranian Pedagogical University in Słupsk

2005

Dr Piotr Owczarek

Title: Transformacja koryt rzecznych w warunkach dostawy grubofrakcyjnego materiału stokowego
Supervisor: Prof. dr hab.Kazimierz Klimek
University of Silesia in Katowice

2004

Dr Piotr Weckwerth

Title: Morfogeneza wybranych obszarów Kotliny Toruńskiej a problem jej roli w układzie hydrograficznym podczas górnego vistulianu
Supervisor: Prof. dr hab. Edward Wiśniewski
Nicolaus Copernicus University in Toruń

2003

Dr Elżbieta Gorczyca

Title: Rola procesów masowych w modelowaniu stoków dorzecza Łososiny podczas katastrofalnych opadów
Supervisor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Jagiellonian University in Kraków

2002

Dr Joanna Petera

Title: Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna
Supervisor: Prof. dr hab. Krystyna Turkowska
Uniwersytet Łódzki

Dr Leszek Gawrysiak

Title: Współczesna ewolucja suchych dolin lessowych w świetle badań terenowych i symulacji komputerowych
Supervisor: Prof. dr hab. Kazimierz Pękala
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

1999

Dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia

Title: Ewolucja środkowego odcinka doliny rzeki Belnianki w późnym glacjale i holocenie
Supervisor: Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Pedagogical Academy in Kielce

1997

Dr Wojciech Dobiński

Title: Warunki występowania zmarzliny w alpejskim piętrze Tatr Wysokich
Supervisor: Prof. dr hab. Jacek Jania
University of Silesia in Katowice

Dr Paweł Molewski

Title: Rynna Gopła – problem jej genezy i roli w odpływie wód roztopowych podczas recesji lądolodu vistuliańskiego
Supervisor: Prof. dr hab. Edward Wiśniewski
Nicolaus Copernicus University in Toruń

1996

Dr Małgorzata Mazurek

Title: Zmienność transportu fluwialnego jako przejaw charakteru funkcjonowania współczesnego systemu denudacyjnego strefy młodoglacjalnej (zlewnia Kłudy, Pomorze Zachodnie)
Supervisor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Adam Mickiewicz University in Poznań

1994

Dr Ewa Smolska

Title: Funkcjonowanie systemu korytowego w obszarze młodoglacjalnym na przykładzie górnej Szeszupy (Pojezierze Suwalskie)
Supervisor: Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
University of Warsaw

1993

Dr Alfred Stach

Title: Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej i ich wpływ na morfodynamikę stoków mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie)
Supervisor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Adam Mickiewicz University in Poznań

1992

Dr Wojciech Wysota

Title: Morfogeneza środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego w świetle badań osadów i form zlodowacenia vistuliańskiego
Supervisor: Prof. dr hab. Władysław Niewiarowski
Nicolaus Copernicus University in Toruń

1989

Dr Adam Łajczak

Title: Zróżnicowanie transportu zawiesiny w karpackiej części dorzecza Wisły
Supervisor: Prof. dr hab. Kazimierz Klimek
Polish Academy of Sciences in Kraków

1988

Dr Leszek Kasprzak

Title: Dyferencjacja mechanizmow formowania stref marginalnych faz leszczynskiej i poznanskiej ostatniego zlodowacenia na Nizinie Wielkopolskiej
Supervisor: Prof. dr hab. Stefan Kozarski
Adam Mickiewicz University in Poznań

1986

Dr Zbigniew Zwoliński

Title: Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecznego
Supervisor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Adam Mickiewicz University in Poznań

1985

Dr Barbara Antczak-Górka

Title: Transformacja układu koryta i zanik bifurkacji Warty w pradolinie warszawsko-berlińskiej i południowej części przełomu poznańskiego podczas późnego vistulianu
Supervisor: Prof. dr hab. Stefan Kozarski
Adam Mickiewicz University in Poznań

1984

Dr Przemysław Gonera

Title: Zmiany geometrii koryt meandrowych Warty na tle wahań klimatycznych w późnym Vistulianie i holocenie
Supervisor: Prof. dr hab. Stefan Kozarski
Adam Mickiewicz University in Poznań

1983

Dr Kazimierz Krzemień

Title: Współczesne modelowanie koryta w dolinie glacjalnej na przykładzie Doliny Starorobociańskiej w Tatrach
Supervisor: Prof. dr hab. Kazimierz Klimek
Jagiellonian University in Kraków

1981/82

Dr Bogdana Izmaiłow

Title: Geomorfologiczna działalność wiatru powyżej górnej granicy lasu w Tatrach
Supervisor: Prof. dr hab. Mieczysław Klimaszewski
Jagiellonian University in Kraków