Serdecznie zapraszamy na kolejny Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP pt. „Bóbr (Castor fiber) jako czynnik zmian morfologicznych w rzekach karpackich”, który wygłoszą dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ (UJ) oraz mgr Joanna Wąs (IGiPZ PAN) w dniu 11 stycznia o godz. 17.00. Link do wykładu.

dr hab. Elżbieta Gorczyca prof. UJ, geografka, geomorfolożka, pracuje w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki rozwoju rzeźby obszarów górskich, a zwłaszcza roli ekstremalnych zdarzeń opadowych w kształtowaniu rzeźby. Zainteresowania badawcze dotyczą także geomorfologii fluwialnej, w tym oddziaływania bobrów na systemy rzeczne.

mgr Joanna Wąs ukończyła studia geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, badając przemiany geomorfologiczne i proces samoistnej renaturyzacji koryta Łososiny w Beskidzie Wyspowym. Obecnie w ramach Szkoły Doktorskiej Geoplanet w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk realizuje projekt badawczy dotyczący wpływu bobrów na środowisko przyrodnicze i gospodarkę człowieka w Karpatach Zachodnich w Polsce i na Słowacji. Jest pracownikiem Zakładu Badań Geośrodowiska PAN oraz autorem przyrodniczych pomocy edukacyjnych marki Manderka. Poza zagadnieniami związanymi z geomorfologią, bada także wykorzystanie przestrzeni miejskiej przez płazy i gady.

Wykład dr hab. Elżbiety Gorczycy oraz mgr Joanny Wąs nosi tytuł „Bóbr (Castor fiber) jako czynnik zmian morfologicznych w rzekach karpackich”. Ekspansja następująca w wyniku reintrodukcji i naturalnych migracji doprowadziła do zwiększenia roli bobra europejskiego (Castor fiber) w kształtowaniu środowiska przyrodniczego obszarów górskich. Na południu Polski doszło do rekolonizacji po relatywnie długiej nieobecności – ok. 400 lat. Reintrodukcję w dorzeczach karpackich (Sanu i Wisłoki) rozpoczęto w latach 80. XX w. Powrót bobrów odbywa się w warunkach odmiennych od tych, w których funkcjonowały przed wytępieniem. Zwierzęta te zasiedlają obecnie zróżnicowane odcinki rzek karpackich od charakteryzujących się wysoką jakością hydromorfologiczną (stan bliski naturalnemu), po silnie zmienione lub całkowicie uregulowane. Skutki ich działalności w rzekach górskich są wciąż słabo poznane. Jednak dotychczasowe badania wskazują na ich duży potencjał jako czynnika wspierającego odzyskiwanie wielu funkcjonalnych cech środowiska rzecznego. Oddziaływanie bobrów na systemy rzeczne jest największe w odcinkach z tamami i stawami bobrowymi. Bobry wpływają na morfologię koryt rzecznych, regulują przepływ, inicjują lub podtrzymują renturyzację silnie zmienionych koryt. Na odcinkach cieków nie przegrodzonych tamami (np. o dużej szerokości, przepływie i energii uniemożliwiających ich konstrukcję) oddziaływanie bobrów jest mniejsze w porównaniu ze złożonością oddziaływań w obrębie i sąsiedztwie spiętrzeń wody. Ze względu na brak możliwości regulacji poziomu wody na pierwszy plan w działalności rzeźbotwórczej tych zwierząt wysuwa się urozmaicenie linii brzegowej przez ślizgi, nory i tunele. Przez długi okres, częściowo pokrywający się z nieobecnością tego gatunku, rzeki karpackie podlegały intensywnym antropogenicznym przekształceniom (m.in. związanym z ich regulacją). Powrót bobra na te tereny daje nadzieję na odtworzenie części procesów morfologicznych i hydrologicznych, a tym samym przywrócenie funkcjonalności karpackich systemów rzecznych..

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „14th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PSEUDOKARST, SUDETES, SOUTHWESTERN POLAND”, która odbędzie się w dniach 24-27 maja 2023 w Karłowie. Szczegóły dotyczące programu konferencji, zgłoszeń, ważnych terminów oraz kosztów udziału w konferencji znajdują się pod linkiem:https://14pseudokarst.wonders4you.com/
W załączeniu znajduje się formularz zgłoszeniowy konferencji.

W imieniu prof. dr hab. Adama Łajczaka, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Procesy geomorfologiczne modelujące masyw Babiej Góry (1725) – zapis w
formach terenu i osadach”, która odbędzie się w czerwcu 2023 r. (miejsce konferencji: Zawoja lub Zubrzyca Górna). Współorganizatorem tej konferencji będzie Dyrekcja Babiogórskiego Parku Narodowego.
Wstępny program konferencji:

  • pierwszy dzień: rejestracja uczestników, otwarcie konferencji, referaty zamawiane (ok. 6), ognisko;
  • drugi dzień: referaty zgłoszone (mogą dotyczyć różnych obszarów górskich), dyskusja podsumowująca;
  • trzeci i czwarty dzień: sesje terenowe (podnóża masywu – kulminacja, deniwelacje ok. 1100 m).
    W programie konferencji przewidziane jest także zwiedzenie Muzeum Przyrodniczego Babiogórskiego Parku Narodowego (pierwszy dzień), a po zakończeniu konferencji skansenów w Zubrzycy Górnej i Zawoi.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na kolejny w tym roku akademickim Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP pt. „Pierwsze 100 obiektów geodziedzictwa”, który wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński w w dniu 14 grudnia o godz. 17.00. Link do wykładu.

Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński jest geografem fizycznym, geomorfologiem, geoekologiem, specjalistą z zakresu geoinformacji. Zasadniczym przedmiotem Jego zainteresowań są transdyscyplinarne badania współczesnych procesów geoekologicznych następujące pod wpływem zmian klimatu, a także nasilających się zjawisk ekstremalnych i narastającej antropopresji w różnych strefach morfoklimnatycznych (Spitsbergen, Polska, Armenia, Australia i Oceania, Antarktyka). Jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej, wiceprzewodniczącym Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

Wykład prof. dr hab. Zbigniewa Zwolińskiego nosi tytuł „Pierwsze 100 obiektów geodziedzictwa”. Z okazji 60 rocznicy powołania Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS) jej Komisja ds. Geodziedzictwa postanowiła wskazać 100 stanowisk wartych zachowania dla przyszłych pokoleń. W czasie wykładu zostanie omówiona procedura wyboru pierwszych 100 stanowisk w skali całego świata, wkład Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów do inicjatywy IUGS, charakterystyka wybranych geostanowisk o profilu geomorfologicznym oraz zaangażowanie Polski w ideę pierwszych 100 geostanowisk.

Pozdrawiam,

Piotr Weckwerth,

Prezes SGP

W dniach 8-9 grudnia 2022 r. odbędzie się (w formie hybrydowej) międzynarodowa i międzydyscyplinarna konferencja naukowo-biznesowa CCE-CIS 2022 pn. „ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA – WYZWANIA I INSPIRACJE DLA NAUKI”, organizowana z inicjatywy i pod honorowym patronatem JM Rektora UMCS, prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego przez Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Centrum CeReClimEn UMCS).

W załączeniu znajduje się komunikat niniejszej konferencji (w wersji angielskiej i polskiej). Wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia znajdują się na stronie konferencyjnej: https://cce-cis.cereclimen.umcs.pl/ Rejestracja i składanie propozycji wystąpień/posterów na konferencję CCE-CIS 2022 potrwają do 23 listopada 2022 r.