Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych”, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2022 r. w Warszawie, dedykowanej prof. dr hab. Elżbietcie Mycielskiej-Dowgiałło z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Pani Profesor. Jubileusz ten jest bardzo dobrą okazją do spotkania wszystkich badaczy stosujących metody sedymentologiczne.

Celem Jubileuszowego spotkania będzie także zaprezentowanie wyników badań osadów z różnych środowisk sedymentacyjnych (m.in.: glacjalnego, fluwialnego, stokowego, eolicznego, jeziornego, litoralnego) oraz dyskusja na temat ich wartości i możliwości interpretacji, jakie wynikają z udoskonalania dotychczas stosowanych metod oraz pojawienia się nowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Komunikacie 1.

Szanowni Państwo,
Szanowni Członkowie SGP,

zapraszamy na kolejny, ostatni w tym semestrze, zdalny wykład geomorfologiczny pt. „Geomorfologia stosowana w dobie paleolitu”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Maria Łanczont z UMCS w Lublinie. Wykład odbędzie się w dniu 15 czerwca (środa), o godz. 17.00.

Prof. dr hab. Maria Łanczont jest geologiem czwartorzędu i geomorfologiem. Całe życie naukowe związana z UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Jej praca badawcza dotyczy zagadnień peryglacjalnych, w tym zwłaszcza problematyki lessów Polski SE i Ukrainy. Zajmuje się też zagadnieniami rekonstrukcji warunków bytowania ludności paleolitycznej w zależności od zmian warunków przyrodniczych na podstawie interdyscyplinarnych badań lessowych stanowisk otwartych prowadzonych wspólnie z badaczami z Polski i Ukrainy (Lwów, Kijów). Znaczna część prac została wykonana w ramach projektów badawczych; od 1998 roku brała udział w realizacji 20 grantów badawczych jako kierownik (12) lub wykonawca (8). Tę współpracę dokumentują nie tylko wspólne publikacje, lecz także organizowane przez prof. Łanczont lub przy jej udziale systematycznie, co 2 lata, seminaria terenowe nt. korelacji stratygraficznej lessów i osadów lodowcowych oraz problemów glacjału i peryglacjału Polski i Ukrainy (łącznie 16). Jest członkiem-założycielem i członkiem honorowym SGP. Należy do PTG (posiada Złotą Odznakę) i LTN. Ostatnio została członkinią AcademiaNet, prestiżowego portalu dla kobiet odnoszących wybitne sukcesy w nauce, a prowadzonego przez Swiss National Science Foundation.

Streszczenie wykładu:
Tematem wykładu będzie przedstawienie preferencji osadnictwa paleolitycznego w najstarszym okresie rozwoju społeczności zbieracko-łowieckich na terenach lessowych północnego przedpola Karpat,  czyli strefy perykarpackich obniżeń typu kotlin i wysoczyzn podgórskich, po pas wyżyn metakarpackich (głównie w obszarze Wyżyny Podolskiej). Omówione zostaną metody badań najczęściej wykorzystywane w badaniach paleogeograficznych lessów, które są istotne dla uzyskania obrazu przestrzennych i czasowych zmian środowiska przyrodniczego wymienionego obszaru w skali czasowej środkowego i późnego plejstocenu. W prezentacji będą przedstawione wybrane elementy przyrodniczej sytuacji życiowo-bytowej człowieka paleolitu wraz z analizą prawdopodobnych sposobów penetracji łowieckiej różnych ekosystemów i lokalnych uwarunkowań usytuowania otwartych obozowisk.

Link do wykładu na platformie MS Teams

Link można przekazać osobom zainteresowanym. Do spotkania może dołączyć automatycznie każdy, kto otrzyma wskazany powyżej link (przy dołączaniu do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko).

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność!
Piotr Weckwerth
Prezes SGP

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisja Współczesnych Procesów Geomorfologicznych SGP zapraszają do udziału w warsztatach pt. „Metody, techniki i narzędzia analizy zmian w rzeźbie terenu na obszarach miejskich”. Warsztaty planowane są na 8-9 września 2022 r. Są one skierowane dla członków komisji Współczesnych Procesów Geomorfologicznych SGP oraz geomorfologów, których zainteresowania naukowe obejmują wykorzystanie najnowszych metod, technik i narzędzi badawczych umożliwiających ocenę zmian w rzeźbie terenu na obszarach zurbanizowanych.

Szczegóły w komunikacie.

Szanowni Państwo,
Szanowni Członkowie SGP,

Zapraszam na trzeci Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP pt. „Jak przekształcane było wybrzeże Bałtyku? Zapis mikroteksturalny ziaren kwarcowych i wiek zdarzeń na przykładach z Estonii, Łotwy i Szwecji”. Wykład wygłosi dr hab. Edyta Kalińska, prof. UMK. Wykład odbędzie się w dniu 11 maja (środa), o godz. 17.00.

Dr hab. Edyta Kalińska, prof. UMK jest geologiem czwartorzędu i geomorfologiem. Od trzech lat pracuje w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej przez 8 lat pracowała na uniwersytetach w Tartu (Estonia) w Lund (Szwecja) i w Rydze (Łotwa). Jej dotychczasowe prace badawcze związane były z problematyką datowania metodą optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) oraz analizami mikroteksturalnymi osadów eolicznych, wybrzeżowych i glacjalnych w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), w Szwecji i w północno-wschodniej Polsce.

Streszczenie wykładu:
Wybrzeża piaszczyste, które dominują w zachodniej, południowej i wschodniej części Bałtyku, stanowią znakomite archiwum zapisu danych procesów geologicznej. Szczególnie istotny jest tzw. okres postglacjalnych, kiedy po ostatnim zlodowaceniu niecka Bałtyku była wielokrotnie zajmowana przez morza i jeziora, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wahaniach poziomu wody i powstaniu szeregu form i osadów wzdłuż danych linii brzegowych w obszarach, które obecnie znajdują się ponad poziomem morza. Wykład pt. „Jak przekształcane było wybrzeże Bałtyku? Zapis mikroteksturalny ziaren kwarcowych i wiek zdarzeń na przykładach z Estonii, Łotwy i Szwecji” stanowi syntezę czterech projektów badawczych realizowanych w latach 2014-21 przez dr hab. Edytę Kalińską, prof. UMK, których nadrzędnym celem było ustalenie chronologii osadów wybrzeżowych i zapisu zdarzeń sztormowych, które występowały w przeszłości na Bałtyku. Prezentacja oparta będzie na problematyce siedmiu wybrzeżowych obszarów testowych (po jednym z Estonii i Szwecji oraz pięć z Łotwy), reprezentujących szeroki przekrój czasowy od Bałtyckiego Jeziora Lodowego po lata 90-te ubiegłego stulecia.

Link do wykładu na platformie MS Teams.

Link można przekazać osobom zainteresowanym. Do spotkania może dołączyć automatycznie każdy, kto otrzyma wskazany powyżej link (przy dołączaniu do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko).

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,

Piotr Weckwerth
Prezes SGP

Zapraszamy na czwarty Zdalny Wykład Geomorfologiczny SGP pt. „Rola ekstremalnych zdarzeń w rozwoju rzeźby górskiej„. Prelegentami będą prof. dr hab. Kazimierz Krzemień i dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ. Wykład odbędzie się w dniu 13 kwietnia (środa), o godz. 17.00.

Prof. Kazimierz Krzemień jest pracownikiem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł profesora otrzymał w roku 2002. Jest geomorfologiem, a jego zainteresowania badawcze dotyczą geomorfologii dynamicznej, ewolucji rzeźby w tym procesów fluwialnych oraz stokowych. Zajmuje się również geomorfologicznymi skutkami gospodarki turystycznej w górach oraz przemianami rzeźby obszarów suchych. Głównym tematem badań profesora Krzemienia jest dynamika systemu fluwialnego i stokowego w obszarach górskich i wysokogórskich w warunkach narastającej antropopresji. Liczne prace z tego zakresu pozwoliły mu na poznanie prawidłowości modelowania tych obszarów szczególnie w umiarkowanej strefie klimatycznej i suchej.

Doktor habilitowana Elżbieta Gorczyca jest pracownikiem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest geomorfologiem, jej zainteresowania badawcze dotyczą rozwoju rzeźby obszarów górskich pod wpływem ekstremalnych zdarzeń hydrologiczno-meteorologicznych. Prowadzone badania obejmują zarówno procesy grawitacyjne (osuwiskowych) jak i fluwialne. Rozwijany w badaniach jest również aspekt roli antropopresji w przebiegu tych procesów.

Streszczenie wykładu prof. dr hab. Kazimierza Krzemienia i dr hab. Elżbiety Gorczyca, prof. UJ, pt. „Rola ekstremalnych zdarzeń w rozwoju rzeźby górskiej”:
Wykład dotyczy skutków katastrofalnych zdarzeń opadowych w obszarach wysokogórskich i średniogórskich. Podczas takich zdarzeń następuje największe przeobrażenie ich rzeźby. Wiąże się to z przekroczeniem wartości progowych różnych procesów o dużej zdolności morfotwórczej. Prowadzi to często do większych powiązań systemu stokowego i fluwialnego. Autorzy przestawią swoje wystąpienie na podstawie badań w Tatrach Zachodnich, Monts Dore we Francji, Beskidzie Wyspowym i Bieszczadach. W obszarach tych największą część pracy geomorfologicznej wykonują procesy katastrofalne, przeważnie o małym zasięgu. Procesy średniej wielkości są drugorzędne.

Link do wykładu na platformie MS Teams
Link można przekazać osobom zainteresowanym. Do spotkania może dołączyć automatycznie każdy, kto otrzyma wskazany powyżej link (przy dołączaniu do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko).

Łączę pozdrowienia i liczę na niezawodną Państwa obecność,

Piotr Weckwerth
Prezes SGP

Mamy przyjemność poinformować o polskim sukcesie kartograficzno-geomorfologicznym. W dorocznym konkursie czasopisma Journal of Maps (wyd. Taylor & Francis) na Mapę Roku, laureatką za rok 2021 została wybrana mapa „Landform modifications within an intramontane urban landscape due to industrial activity Wałbrzych SW Poland”, której autorami są Kacper Jancewicz, Andrzej Traczyk i Piotr Migoń z Zakładu Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mapa została opublikowana w tomie tematycznym pod redakcją P.Brandoliniego, M. Del Monte’a, F.Facciniego, B.Cattoora, Zb.Zwolińskiego i M.Smitha pt. Geomorphological Mapping in Urban Areas, poświęconym różnym aspektom kartowania geomorfologicznego obszarów miejskich. Celem opracowania mapy było kompleksowe kartograficzne przedstawienie tych antropogenicznych form terenu na obszarze miasta Wałbrzych, których geneza wiąże się z lokalnym rozwojem przemysłu górniczego (głównie wydobycia węgla kamiennego, które miało miejsce od połowy XVIII do lat 90. XX wieku) i powiązanego z nim transportu kolejowego. Mapę zaprojektowano w skali 1:20000 i została ona w całości zredagowana w środowisku systemów informacji geograficznej z zastosowaniem oprogramowania ArcGIS.

O samym wyróżnieniu i jego uzasadnieniu można przeczytać pod linkiem.

Mapa wraz z komentarzem dostępna jest pod poniższym linkiem w formule open access.Pełna notka bibliograficzna: Jancewicz K., Traczyk A., Migoń P., 2021, Landform modifications within an intramontane urban landscape due to industrial activity, Walbrzych, SW Poland. Journal of Maps, vol. 17 iss. 4 s. 194–201. https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1805805 SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!