The Constitution (PL)

Statut Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

Poznań 1992
Rozdział I: Postanowienia ogólne
Rozdział II: Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
Rozdział III: Członkowie stowarzyszenia
Rozdział IV: Organizacja stowarzyszenia
Rozdział V: Naczelne władze stowarzyszenia
Rozdział VI: Komisje merytoryczne
Rozdział VII: Majątek stowarzyszenia
Rozdział VIII: Zmiana statutu i likwidacja stowarzyszenia

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich i zwane dalej jest SGP.

§ 2

 1. Terenem działalności SGP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedziba władz naczelnych SGP znajduje się w Poznaniu.

§ 3

SGP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

SGP może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

 1. SGP używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku “Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich” i znakiem SGP w środku.
 2. Znakiem SGP jest piktogram wyobrażający fragment rzeźby powierzchni Ziemi.
 3. Władze i jednostki organizacyjne SGP używają pieczęci podłużnych, których wygląd określa osobny regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 4. SGP może posiadać odznaki członkowską i okolicznościowe.

§ 6

SGP jest stowarzyszeniem o charakterze naukowo-zawodowym, reprezentującym geomorfologów polskich w kraju i za granicą.

§ 7

SGP opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem SGP jest:

 1. działanie na rzecz rozwoju geomorfologii we współdziałaniu z pokrewnymi towarzystwami, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą,
 2. kreowanie i stymulowanie prac naukowo-badawczych w zakresie geomorfologii a także prac o charakterze interdyscyplinarnym, szczególnie w zakresie nauk o Ziemi i o środowisku naturalnym,
 3. szerzenie wiedzy i umiejętności geomorfologicznych wśród członków i sympatyków SGP poprzez zaznajamianie ich z osiągnięciami geomorfologii oraz pobudzanie członków SGP do aktywnego udziału w pracach własnych struktur naukowych,
 4. rozwijanie kwalifikacji kadr naukowych i praktyków dla podniesienia poziomu wiedzy geomorfologicznej oraz poszerzania polskim uczonym możliwości ich kontaktów z nauką światową,
 5. kształtowanie i ochranianie pozycji zawodowej geomorfologów,
 6. popularyzowanie trwałych i najnowszych treści geomorfologicznych w środowiskach pozanaukowych, a szczególnie w ród praktyków, nauczycieli, studentów i uczniów, jak również na forum międzynarodowym,
 7. sprzyjanie ochronie środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów i okazów przyrody nieożywionej, w tym przede wszystkim unikatowych form powierzchni Ziemi.

§ 9

SGP realizuje swoje cele przez:

 1. zrzeszanie swoich członków w Komisjach merytorycznych,
 2. zgłaszanie projektów naukowo-badawczych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 3. inicjowanie i wdrażanie prac naukowych samodzielnych, we współdziałaniu i na zlecenie placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych,
 4. wdrażanie praktycznych zastosowań geomorfologii, szczególnie w obrębie techniki, ekonomii i ekologii,
 5. prowadzenie doradztwa i konsultacji naukowych na zlecenie zainteresowanych instytucji, z których dochody przeznaczane są na realizację celów statutowych,
 6. inspirowanie i propagowanie funkcjonowania stacji naukowo-badawczych o profilu geomorfologicznym,
 7. organizowanie i popieranie naukowo-badawczej działalności ekspedycyjnej,
 8. rozwijanie warsztatów i szkół specjalistycznych dla pracowników naukowych i praktyków,
 9. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów o charakterze specjalistycznym i interdyscyplinarnym połączonych z wycieczkami terenowymi,
 10. organizowanie co trzy lata Zjazdów Geomorfologów Polskich w celach naukowych, statutowych i organizacyjnych,
 11. inspirowanie i popieranie międzynarodowej wymiany naukowców i praktyków,
 12. współuczestniczenie w rozwoju geograficznego systemu informatycznego (GIS) w zakresie geomorfologii i nauk pokrewnych,
 13. organizowanie odczytów, prezentacji eksperymentalnych i terenowych oraz innych form szerzenia wiedzy geomorfologicznej dla członków i sympatyków SGP,
 14. przygotowywanie ekspozycji i przeglądów dorobku naukowego polskiej geomorfologii,
 15. wydawanie publikacji naukowych, zawodowych i popularyzatorskich, w tym własnego periodyku Landform analysis,
 16. utrzymywanie biblioteki z zakresu geomorfologii i wymiany publikacji,
 17. rozwijanie i wykorzystywanie krajowej i międzynarodowej informacji naukowej z dziedziny geomorfologii i nauk pokrewnych oraz informowanie o nowoczesnej aparaturze naukowo-badawczej,
 18. zakładanie fundacji o charakterze naukowym, stymulujących rozwój kadry naukowej i zawodowej oraz środków naukowo-badawczych i aplikacyjnych,
 19. prowadzenie corocznego konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną w zakresie geomorfologii, nagradzaną dyplomem,
 20. pogłębianie naukowych, kulturalnych i koleżeńskich więzi pomiędzy członkami SGP,
 21. utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi stowarzyszeniami geomorfologów, w tym przede wszystkim z International Association of Geomorphologists.

§ 10

SGP ma prawo nadawania dyplomów, nagród, medali oraz odznak honorowych i okazjonalnych. Nadawanie tych wyróżnień odbywa się na podstawie odrębnych regulaminów, których uchwalanie należy do kompetencji Zarządu Głównego.

§ 11

SGP może ubiegać się o uzyskanie zezwoleń na wykonywanie ocen, opinii i ekspertyz w dziedzinie geomorfologii, paleogeografii, geologii dynamicznej i geoekologii.

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia

§ 12

 1. Członkami SGP mogą być osoby fizyczne i prawne, a także instytucje i organizacje nie posiadające osobowości prawnej.
 2. SGP zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym SGP może zostać obywatel polski, akceptujący cele i program SGP i chcący aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, po złożeniu pisemnej deklaracji, podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, i opłaceniu wpisowego w wysokości połowy składki rocznej.
 2. Członkowie zwyczajni są przyjmowani w Komisjach merytorycznych.
 3. Członek zwyczajny SGP ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz SGP,
 2. uczestniczyć w pracach SGP,
 3. działać w Komisjach merytorycznych, zespołach naukowo-badawczych i grupach roboczych,
 4. korzystać z porad i pomocy w sprawach objętych statutem i programem działalności SGP,
 5. zgłaszać wnioski i propozycje, dotyczące działalności SGP,
 6. otrzymywać informacje o kierunkach działalności SGP,
 7. posługiwać się przedmiotami symbolizującymi przynależność do SGP.
  1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 1. dążyć do realizacji celów SGP i propagować je,
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SGP,
 3. płacić regularnie składki członkowskie.
 1. .
 1. Członkiem zwyczajnym SGP może również zostać obywatel obcego państwa, akceptujący cele i program SGP i chcący aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, po złożeniu pisemnej deklaracji, podpisanej przez dwóch polskich członków wprowadzających, i opłaceniu wpisowego w wysokości połowy składki rocznej.
 2. Członkowie zwyczajni, będący obywatelami obcych państw, mają te same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, będący obywatelami polskimi, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym SGP może zostać osoba prawna, jak też instytucja bądź organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, która uznaje cele SGP, chce je wspomagać logistycznie i opłaca składkę w wysokości dziesięciokrotnej składki rocznej.
 2. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Główny.
 3. Członek wspierający SGP ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz SGP za pośrednictwem swego przedstawiciela, któremu przysługuje głos doradczy. Członek wspierający może korzystać z konsultacji naukowej SGP oraz zgłaszać wnioski do władz SGP.
 4. Członek wspierający obowiązany jest do terminowego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SGP.

§ 15

 1. Członkiem honorowym SGP może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju geomorfologii.
 2. Godność członka honorowego SGP jest nadawana przez Walne Zebranie Członków SGP na wniosek Zarządu Głównego, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu statutowego.
 3. Członek honorowy SGP posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo w SGP ustaje wskutek:
  1. likwidacji SGP,
  2. pisemnie zgłoszonego wystąpienia z SGP,
  3. skreślenia z ewidencji członków z powodu nieuiszczenia składki członkowskiej bądź zadeklarowanych świadczeń przez okres dłuższy niż 24 miesiące,
  4. skreślenia z ewidencji członków z powodu rażącego naruszenia statutu lub programu SGP bądź na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę SGP,
 1. likwidacji, zmiany profilu działalności lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z ewidencji członków SGP przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków SGP, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdział IV

Organizacja stowarzyszenia

§ 17

SGP posiada strukturę merytoryczną, której podstawę mogą stanowić:

 1. Komisje merytoryczne, w ramach których mogą działać zespoły naukowo-badawcze i grupy robocze,
 2. redakcja periodyku,
 3. biblioteka.

§ 18

Naczelnymi władzami SGP są:

 1. Walne Zebranie Członków SGP,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 19

Władzami Komisji merytorycznej są:

 1. Zebranie Plenarne Komisji,
 2. Prezydium Komisji.

§ 20

Pracami redakcji periodyku kieruje Komitet Redakcyjny, w którego skład wchodzą przewodniczący, redaktor naukowy, sekretarz oraz członkowie krajowi i zagraniczni.

§ 21

 1. Kadencja władz SGP trwa trzy lata. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo. Tej samej funkcji nie można pełnić dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 2. Władze SGP wybierane są w głosowaniu tajnym i działają do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
 3. Uchwały wszystkich władz zapadają -poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie- zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 4. Walne Zebranie Członków SGP i Zebrania Plenarne Komisji są ważne w tzw. drugim terminie (po 15-minutowym odroczeniu posiedzenia) bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Ustalenie dotyczące tzw. drugiego terminu Walnego Zebrania Członków SGP nie obejmuje uchwał odnoszących się do kwestii zmian statutu i likwidacji SGP.
 5. W razie zmniejszenia się stałego składu Zarządu Głównego, jego Prezydium, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród osób, które w odpowiednich wyborach uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku przekroczenia połowy statutowego składu tych władz przez osoby dokooptowane, Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SGP.
 6. Władze redakcji periodyku i innych publikacji powołuje Zarząd Główny SGP, który ustanawia stosowne regulaminy o zakresie ich działania.
 7. Zasady funkcjonowania biblioteki SGP określa regulamin ustanowiony przez Zarząd Główny SGP.

Rozdział V

Naczelne władze stowarzyszenia

A. Walne Zebranie Członków SGP

§ 22

Najwyższą władzą SGP jest Walne Zebranie Członków, które może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§ 23

Do właściwości Walnego Zebrania Członków SGP należy:

 1. ustalanie programów i głównych kierunków działalności statutowej, merytorycznej i finansowej SGP,
 2. uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. decydowanie o likwidacji SGP, jak też o przeznaczeniu jego majątku,
 4. powoływanie i rozwiązywanie Komisji merytorycznych,
 5. wybieranie prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z ich działalności,
 6. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 7. uchwalanie regulaminów określających formy działalności organów SGP,
 8. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń i decyzji władz naczelnych SGP,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie godności członkostwa honorowego SGP i nadawania Medalu SGP,
 10. określanie wysokości rocznych składek członkowskich,
 11. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach włączonych do porządku obrad.

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków SGP w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd Główny co najmniej raz na trzy lata z upływem kadencji naczelnych władz SGP, zawiadamiając członków SGP z co najmniej czteromiesięcznym uprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad.
 2. W Walnym Zebraniu Członków SGP uczestniczą:
 1. z głosem stanowiącym:
 • członkowie zwyczajni,
 • członkowie honorowi,
 1. z głosem doradczym:
 • przedstawiciele członków wspierających,
 • zaproszeni goście.
 1. Obradami Walnego Zebrania Członków SGP kieruje wybrany spośród jego uczestników przewodniczący.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SGP może być zwołane przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, jak też na żądanie Komisji Rewizyjnej, co najmniej połowy Komisji merytorycznych względnie 1/3 ogółu członków SGP.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SGP ustala wnioskodawca z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Obrady dotyczą tylko spraw, dla których zostało zwołane Zebranie.

B. Zarząd Główny SGP

§ 26

Zarząd Główny jest najwyższą władzą SGP w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

§ 27

 1. Zarząd Główny kieruje działalnością SGP zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków SGP oraz reprezentuje SGP na zewnątrz i działa w jego imieniu.
 2. W kompetencjach Zarządu Głównego jest w szczególności:
 1. wytyczanie szczegółowych kierunków działalności SGP na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. uchwalanie okresowych programów pracy SGP,
 3. uchwalanie budżetu SGP i zatwierdzanie sprawozdań finansowych na Walne Zebranie Członków,
 4. wnioskowanie o rozwiązanie Komisji merytorycznych,
 5. koordynowanie prac Komisji merytorycznych oraz nadzorowanie ich działalności,
 6. prowadzenie ewidencji członków oraz składek członkowskich,
 7. występowanie z wnioskiem w sprawie godności członkostwa honorowego i nadania Medalu SGP,
 8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu SGP do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz desygnowanie swych przedstawicieli do tych organizacji,
 9. opracowywanie ramowych regulaminów działalności Komisji merytorycznych, redakcji periodyku, biblioteki oraz innych regulaminów wewnętrznych,
 10. zawieszanie uchwał władz Komisji w przypadku ich sprzeczności z prawem, statutem oraz uchwałami władz naczelnych SGP,
 11. zarządzanie majątkiem SGP,
 12. zwoływanie Walnego Zebrania Członków SGP,
 13. organizowanie i sprawowanie nadzoru nad statutową działalnością gospodarczą, wydawniczą i biblioteczną,
 14. zakładanie fundacji naukowych,
 15. nadawanie wyróżnień SGP.

§ 28

 1. Zarząd Główny składa się z pięciu członków stałych, w tym: prezesa, dwóch jego zastępców, sekretarza i skarbnika. Ponadto w skład Zarządu Głównego wchodzą przewodniczący Komisji merytorycznych i Komitetu Redakcyjnego periodyku.
 2. Działalnością Zarządu Głównego kieruje prezes, a pod jego nieobecność bądź z jego upoważnienia – jeden z wyznaczonych jego zastępców. Prezes zwołuje zebrania Zarządu co najmniej raz na pół roku. Prezes zobowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na żądanie 1/3 jego członków.
 3. Sekretarz Zarządu Głównego prowadzi dokumentację działalności SGP oraz czuwa nad zgodnością tej działalności ze statutem.
 4. Skarbnik Zarządu Głównego prowadzi dokumentację majątkową SGP oraz ewidencję członków.

§ 29

Bieżącą działalnością SGP w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego kieruje jego Prezydium.

§ 30

 1. Prezydium Zarządu Głównego może podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do kompetencji Zarządu Głównego, chyba że ten postanowi inaczej. Prezydium wykonuje uchwały Zarządu Głównego, przedstawia problemy i wnioski na jego posiedzeniach, załatwia sprawy przekazane przez niego oraz sprawy nie cierpiące zwłoki.
 2. W skład Prezydium wchodzą: prezes, jego dwaj zastępcy, sekretarz i skarbnik. W zebraniach Prezydium mogą uczestniczyć w razie potrzeby zaproszeni pozostali członkowie Zarządu Głównego.
 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, a w każdym czasie na żądanie 1/3 jego członków.

C. Komisja Rewizyjna SGP

§ 31

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym SGP.

§ 32

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie całokształtu działalności SGP, ze szczególnym uwzględnieniem działalności merytorycznej, majątkowej i gospodarczej z punktu widzenia celowości i rzetelności,
 2. składanie sprawozdań i wniosków na Walnym Zebraniu Członków SGP,
 3. wnioskowanie o przyjęciu sprawozdań Zarządu Głównego oraz o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
 4. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami i uwagami pokontrolnymi i żądanie ewentualnych wyjaśnień.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym z przewodniczącego. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach SGP.
 2. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w roku.
 3. Członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz w obradach wszystkich organów merytorycznych SGP z głosem doradczym.

D. Sąd Koleżeński SGP

§ 33

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw o naruszenie przez członków statutu.
 2. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
 1. upomnienie,
 2. wykluczenie z ewidencji członków SGP.
 1. Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków SGP.

§ 34

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, którego pracą kieruje przewodniczący.
 2. Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

Rozdział VI

Komisje merytoryczne

§ 35

 1. Komisja merytoryczna SGP jest organem, którego działalność obejmuje jedną z dziedzin lub problemów geomorfologii.
 2. Komisje realizują statutowe cele i program SGP oraz prowadzą działalność naukową w obrębie obranej dziedziny lub problemu geomorfologii.
 3. Komisje są strukturami podstawowymi i uprawnionymi do powoływania i rozwiązywania zespołów naukowo-badawczych i grup roboczych.

§ 36

 1. Komisje powołuje Walne Zebranie Członków SGP uchwałą na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 2. Komisje prowadzą swoją działalność w oparciu o dotacje Zarządu Głównego.
 3. Siedzibą Komisji jest ośrodek, z którego pochodzi przewodniczący Komisji w danej kadencji.
 4. Członkowie SGP mogą uczestniczyć w pracach kilku Komisji.

§ 37

 1. Zebranie Plenarne Komisji jest najwyższą władzą Komisji.
 2. Do kompetencji Zebrania Plenarnego Komisji należy:
 1. określanie merytorycznego zakresu działania Komisji,
 2. uchwalanie kierunków działalności naukowej Komisji zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zebrania Członków i sugestiami Zarządu Głównego,
 3. wybieranie przewodniczącego Prezydium Komisji i jej członków,
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium Komisji oraz udzielanie jej absolutorium,
 5. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Prezydium Komisji oraz członków Komisji.
 1. W Zebraniu Plenarnym Komisji biorą udział członkowie Komisji z głosem decydującym oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 2. Zebrania Plenarne Komisji odbywają się co najmniej raz w czasie kadencji lub zgodnie z potrzebami.
 3. W przypadku Nadzwyczajnego Zebrania Plenarnego Komisji stosuje się odpowiednio przepisy 25.

§ 38

 1. Prezydium Komisji składa się z trzech osób, w tym z: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. W skład Prezydium Komisji wchodzą także kierownicy zespołów naukowo-badawczych i grup roboczych, je li takie zostały powołane.
 2. Kompetencje Prezydium Komisji obejmują w szczególności:
 1. reprezentowanie Komisji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
 2. uchwalanie programów naukowych Komisji, opracowywanie sprawozdań z działalności statutowej i naukowej oraz przedkładanie ich Zebraniu Plenarnemu Komisji i Zarządowi Głównemu,
 3. organizowanie i realizowanie statutowych i merytorycznych celów SGP i Komisji,
 4. organizowanie sympozjów, seminariów itp. w celach naukowych i szkoleniowych,
 5. zwoływanie Zebrania Plenarnego Komisji i zebrań zwyczajnych,
 6. przedkładanie Zarządowi Głównemu postulatów uchwalonych przez Zebranie Plenarne Komisji, wniosków o nadanie godności członkostwa honorowego, Medalu SGP i innych wyróżnień,
 7. powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie działalności zespołów naukowo-badawczych i grup roboczych.
 1. Posiedzenia Prezydium Komisji odbywają się co najmniej raz w roku.

§ 39

 1. Zespoły naukowo-badawcze i grupy robocze są powoływane na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych SGP.
 2. Merytoryczny zakres działania zespołów i grup jest określany w obrębie tych struktur.
 3. Kierownicy zespołów i grup wybierani są spośród ich członków.
 4. Zespoły i grupy prowadzą swoją działalność w oparciu o środki finansowe przyznane Komisji merytorycznej, w ramach której zostały powołane.
 5. Struktury merytoryczne Komisji powoływane są na okres do rozwiązania problemu.
 6. Posiedzenia zespołów i grup odbywają się co najmniej raz na rok.

Rozdział VII

Majątek stowarzyszenia

§ 40

Majątek SGP stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 41

Majątek SGP powstaje:

 1. z wpisowego, składek członkowskich oraz należności członków wspierających,
 2. z darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
 3. z wpływów z działalności statutowej,
 4. z wpływów z nieruchomości i ruchomości, będących w użytkowaniu SGP,
 5. z działalności gospodarczej, przeznaczonej na realizację celów SGP,
 6. z wpływów z wydawnictw i konferencji o charakterze ogólno-stowarzyszeniowym,
 7. z dotacji i subwencji państwowych i społecznych,
 8. ze zbiórek publicznych.

§ 42

 1. Środkami majątkowymi SGP dysponuje Zarząd Główny.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania o oświadczeń woli w sprawach majątkowych SGP oraz podpisywania pism w sprawach finansowych, rachunków i czeków wymagane jest współdziałanie prezesa Zarządu Głównego i skarbnika bądź dwóch innych osób upoważnionych przez Zarząd Główny, będących w jego składzie.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i likwidacja stowarzyszenia

§ 43

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków SGP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu statutowego.

§ 44

 1. Uchwałę o likwidacji SGP podejmuje Walne Zebranie Członków SGP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu statutowego.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji SGP, Walne Zebranie Członków SGP powołuje Komisję Likwidacyjną SGP, uchwalając regulamin jej działania oraz decyduje o przeznaczeniu majątku SGP.